Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Biển

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Hồng Lam, Nguyễn Bá Thuỷ, Hoàng Trung Thành, Bùi Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Trang (2004), Thử nghiệm áp dụng mô hình mô phỏng quá trình phát triển và lan truyền của sóng  thần tại Việt NamTạp chí Khí tượng Thủy văn, 563, 25-33.

Tài liệu tham khảo

1. Y. Okada (1985). Surface Deformation due to shear and tensile faults in a half-space. Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 75, No. 4, pp. 1135-1154.

2. K. Satake (1995). Linear and Nonlinear Computations of the 1992 Nicaragua Earthquake Tsunami. Vol. 144, No. 3/4.

3. K. Satake and Y. Tnioka (1999). Sources of Tsunami and Tsụnamigenic Earthquakes in Subduction Zones. Pure appl. Geophys. 154 (1999) 467 - 483.

4. Yamazaki Y., et al. (2006). Forecast of Tsunamis from Japan-Kuril-Kamchatka Source Region. Natural Hazards, Springer, Vol. 38. pp 411 - 435.