Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Cơ học, Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia

Tóm tắt

Sóng là yếu tố động lực biển hết sức quan trọng, có ảnh hưởng quyết định việc đi lại trên biển, biến động bờ biển, cửa sông, đến sự ổn định, bền vững và tuổi thọ của các công trĩnh xây dựng trên biển và ven bờ. Do vậy, việc dự báo sóng cho toàn vùng biển nói chung và cho vùng biển ven bờ nói riêng là nhiệm vụ hết sức cần thiết đối với ngành Khí tượng Thủy văn và là mục tiêu nghiên cứu của các cán bộ làm công tác khoa học biển.

Những nghiên cứu tính toán các tham số sóng với bước lưới 0,250, từ các kết quả nhận được tác giả tiến hành phân vùng chế độ trường sóng vùng ven biển Việt Nam. Các mô hình dược thử nghiệm với các số liệu sóng khác nhau gồm các thông số sóng trong một cơn bão nhận được từ trạm phao VN01A. Các kết quả sẽ được công bố trong loạt các bài báo trên Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả trình bày các tính toán thống kê chế độ sóng, trường sóng vùng ven biển khu vực vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan.

 

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Mạnh Hùng (2004), Tính toán trường sóng ven bờ vùng vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan phục vụ dự báo sóng, bảo vệ bờ biển và xây dựng công trình biểnTạp chí Khí tượng Thủy văn, 563, 34-40.

Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo đề tài KT 03. 04 “Công nghệ dự báo sóng và thử nghiệm dự báo nhiệt độ nước tầng mặt và sương mù vùng ven bờ biển Đông ”. Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Biển, Hà Nội 1995.

2. Báo cáo đề tài KHCN06.10 “Cơ sở khoa học và các đặc trưng đới bờ phục vụ xây dựng công trình Biển”, chuyên đề tính toán sóng biển. Viện Cơ học, Hà Nội, 2000.

3. Shore Protection manual - Volume 1. Coastal Engineering Research Center. US Army, 1984.

4. Bruce A. Ebersole, Maria A. Cialone. RCPWAVE - A linear wave propagation model for engeneering use. March, 1986. US Army corps, of engeneer, Washington.

5. Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Văn Mạnh, Vũ Văn Điển. Quy trình tính sóng trong bão phục vụ tính toán và dự báo sóng vùng biển Việt Nam.- Khí tượng Thuỷ văn vùng biển Việt Nam. NXB  Thống kê Hà Nội, 2000.

6. Nguyễn Thế Tưởng, Bùi Đình Khước. Cơ sở dữ liệu khí tượng thuỷ văn biển từ các trạm phao tự động. Khí tượng thuỷ văn vùng biển Việt Nam. NXB Thống kê Hà Nội, 2000.