Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Địa lý, Viện KH&CN VN

Tóm tắt

Quy hoạch bảo vệ môi trường ở Việt Nam còn là một vấn đề còn mới mẻ trong nghiên cứu và trong công tác quản lý môi trường cả về nội dung và phương pháp thể hiện bản đồ. Để lập quy hoạch bảo vệ môi trường cần thiết phải nghiên cứu, thiết lập khá lớn, bao gồm các dữ liệu về sự biến động của chất lượng môi trường do các hoạt động phát triển gây nên, dữ liệu về quy hoạch sử dụng đất và các dữ liệu về hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - môi trường được đề xuất nhằm giảm thiểu những tác động đến môi trường theo phương án quy hoạch phát triển.

Các modul không gian trong Acview G1S 3.2 đã cho phép thiết lập và liên kết các lớp dữ liệu này cả về thuộc tính lẫn không gian. Bản đồ quy hoạch bảo vệ môi trường Thành phố (Tp). Vinh đến năm 2020 đã được thành lập trên cơ sở liên kết và chồng xếp cơ học các lớp thông tin này và tùy theo từng đối tượng quy hoạch trên bản dồ thể hiện theo tỷ lệ và phi tỷ lệ thể hiện kết quả của phương án quy hoạch bảo vệ môi trường trên bản đồ nhờ công nghệ GIS đã cho độ chính xác và mức độ phù hợp khá cao, được các nhà quản lý đánh giá tốt và đang nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn công tác quy hoạch ở Tp. Vinh.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Phạm Thị Lý (2004), Thành lập bản đồ quy hoạch bảo vệ môi trường thành phố Vinh bằng phương pháp tích hợp bản đồ trong ACVIEW GIS. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 563, 41-46.

Tài liệu tham khảo

1. Mai Trọng Thông và nnk (2004). Quy hoạch bảo vệ môi trường TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Báo cáo tổng hợp. Đề án cấp tỉnh Nghệ An.

2. Mai Trọng Thông và nnk (2005). Phòng chống, kiểm soát ô nhiễm và phục hồi môi trường. Báo cáo kết quả hoạt động P1 của Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điền về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường tỉnh Nghệ An (SEMLA).

3. Mai Trọng Thông và nnk (2005). Nghiên cứu thành lập bản đồ tổng hợp chất lượng môi trường không khí TP. Vinh bằng hệ thông tin địa lý (GIS). Tạp chí KTTV số 540, 12/2005.

4. Mai Trọng Thông và nnk (2006). Nghiên cứu thành lập các bản đồ quy hoạch môi trường và các vấn đề cần thảo luận. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý lần thứ 11. NXB Viện KH&CN VN.

5. Mai Trọng Thông, Hoàng Lưu Thu Thủy, Nguyễn Đăng Mậu (2006). Sử dụng phương pháp tích hợp trong Acview GIS để xây dựng cơ sỗ dữ liệu bản đồ phục vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường. Tạp chí KTTV số 552, tháng 12/2006.