Tác giả

Đơn vị công tác

1Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Quá trình phát triển công nghệ số và hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu cần hoàn thiện công cụ khai thác quản lý và quy trình xuất bản điện tử Tạp chí Khí tượng Thủy văn (KTTV). Quy trình xuất bản điện tử được mô hình hóa bằng ngôn ngữ lập trình PHP và lưu trữ dữ liệu người dùng, bản thảo bài báo, quá trình phản biện của người dùng thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Các công cụ quản lý với những thao tác và giao diện hiển thị sử dụng HTML kết hợp với CSS và Javascript. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng thành công quy trình xuất bản điện tử cùng với các công cụ quản lý hỗ trợ cho tác giả, Ban biên tập nhà phản biện, Tổng biên tập và biên tập viên trong công tác xuất bản điện tử Tạp chí KTTV. Các công cụ quản lý và quy trình xuất bản điện tử cho thấy sự phù hợp, hiệu quả trong công tác xuất bản điện tử Tạp chí KTTV.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trí, Đ.Q.; Hoàng, Đ.V. Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện quy trình xuất bản điện tử và công cụ quản lý Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 2021, 723, 75-87. 

Tài liệu tham khảo

1. Nhà xuất bản Springer: Truy cập https://www.springernature.com

2. Nhà xuất bản Elsevier: Truy cập https://www.elsevier.com

3. Nhà xuất bản Wiley–Blackwell: Truy cập https://onlinelibrary.wiley.com

4. Nhà xuất bản Taylor&Francis: Truy cập https://www.tandfonline.com

5. Nhà xuất bản Sage: truy cập https://journals.sagepub.com

6. Nhà xuất bản Oxford University Press: Truy cập https://academic.oup.com

7. Nhà xuất bản Cambridge University Press: Truy cập https://www.cambridge.org

8. http://thuvien.uit.edu.vn/News/NewDetail/danh–sach–tap–chi–quoc–te–thuoc–danh–muc–sci–scie–ssci–a–hci–isi

9. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á: http://jabes.ueh.edu.vn/?lang=vi

10. Hệ thống Tạp chí của Đại học quốc gia Hà Nội: https://js.vnu.edu.vn/

11. Tạp chí điện tử Khoa học và công nghệ: http://tapchikhcn.udn.vn/home

12. Vietnam Journal of Earth Sciences: http://vjs.ac.vn/index.php/jse

13. Tạp chí Khí tượng Thủy văn: http://tapchikttv.vn/

14. Vietnam Journal of Hydrometeorology: http://vnjhm.vn/

15. Hội đồng Giáo sư nhà nước, Quyết định số 18/QĐ–HĐGSNN ngày 30 tháng 6 năm 2020 về việc Phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 của Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất – Mỏ. http://tapchikttv.vn/public/upload/files/motraidat.pdf

16. Tỵ, N.Đ.; Phúc, Đ. Giáo Trình Cơ Sở Dữ Liệu. NXB Đại Học Quốc Gia, 2010.

17. Schwartz, B.; Zaitsev, P.; Tkacbenko, V.; Zawodny, J.D.; Lentz, A.; Balling, D.J. High Performance MySQL: Optimization, Backups, Replication, and More. Pub O'Reilly Media, 2008, pp. 710.

18. Schlossnagle, G. Advanced PHP Programming, Pub Sams Publishing, 2004.

19. Duckett, J. HTML & CSS: Design and Build Websites. Pub John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana, 2011, pp. 514.

20. Elliott, E. Programming JavaScript Applications: Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Modern JS Libraries. Pub O'Reilly Media, 2014, pp. 254.

21. Cơ sở dữ liệu Google scholar Tạp chí Khí tượng Thủy văn: https://scholar.google.com.vn/citations?view_op=list_works&hl=vi&authuser=4&user=JapFyGYAAAAJ&gmla=AJsN–F7O31No53Rsf93bM_06hB9mMBF9W0pbBi9qVc7LoJmAvVJNqRo1vs–WfzStGWqkkK4MpBhrefUUf2ylTc9iRWEWTf4MtLNg_uX9kSVOtYNoi7Vh0jvJdaR3OcI7frP3UpMCvARe

22. Cơ sở dữ liệu Scilit Tạp chí Khí tượng Thủy văn: https://www.scilit.net/article/468a9cf9f7aa948617f397f6dc0d06b2

23. Cơ sở dữ liệu CiteFactor: https://www.citefactor.org/journal/index/26081#.YDsgJ2gzaiO

24. Cơ sở dữ liệu Publons: https://publons.com/researcher/3823695/vietnam–journal–of–hydrometeorology/

25. Tư liệu Khoa học Việt Nam: https://vcgate.vnu.edu.vn/statistics/journals/tap–chi–khi–tuong–thuy–van