Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tóm tắt

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (PNKB), tỉnh Quảng Bình hai lần được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Đây là điểm du lịch nổi tiếng được quy hoạch phát triển thành khu đô thị nhưng thường xuyên bị ngập lụt bởi lũ từ sông Son. Sông Son có hướng chảy gần song song với bờ biển nhưng lại bị ngăn cách với biển Đông bởi lưu vực sông Lý Hòa, tại vị trí cách cầu Lý Hòa nhỏ nhất là 15km, cách cửa biển Lý Hòa là 18km. Bài báo này trình bày giải pháp giảm lũ cho khu vực PNKB bằng cách phân lũ ngang thông qua việc mở kênh nối sông Son và sông Lý Hòa. Kênh dài 14,70km, có chiều rộng đáy 100m, độ dốc đáy i = 7 x 10-5, cao độ đáy tại cuối kênh là 2,0m. Song song với đó là nạo vét và lên đê sông Lý Hòa. Giải pháp đã làm giảm mực nước tại khu vực PNKB từ 0,5 ÷ 1,5m, giảm diện tích ngập lụt 25%, giảm thời gian ngập lụt 40% so với hiện trạng, do các trận lũ lịch sử gần đây.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Văn Nghị (2019), Đề xuất giải pháp giảm ngập lụt cho khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng bằng kênh đào nối sông Son và sông Lý Hòa. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 700, 56-64.

Tài liệu tham khảo

1. Hà Văn Khối (2011), Báo cáo đề tài độc lập cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xóa khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy, sông Hoàng Long”.

2. Lê Văn Nghị và nnk, (2019), Giải pháp chỉnh trị ổn định lòng dẫn khu vực hợp lưu khi chuyển lũ lưu vực, áp dụng cho hợp lưu Khe Trí - Ngàn Trươi, tạp chí khoa học thủy lợi và môi trường, số 65.

3. Lê Văn Nghị và nnk, (2017), Báo cáo điều tra, khảo sát, nghiên cứu giải pháp thoát lũ, giảm ngập khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển.

4. Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn Quốc gia (2015), Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bảng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030;

5. Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn Quốc gia (2017), Quy hoạch phân khu - đô thị du lịch Phong Nha, tỷ lệ 1/2000.

6. Viện Quy hoạch Thủy lợi (2010), Rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch phát triển và bảo vệ nguồn nước, Gianh & phụ cận.