Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Nam; lhnammt@gmail.com; 

2 Phân Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; hocongtoanhdh@gmail.com; hoangkttv@gmail.com; longphamsihymete@gmail.com;  

3 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM; tin.sihymete@gmail.com;

*Tác giả liên hệ: lhnammt@gmail.com; Tel.: +84–913145914

Tóm tắt

Nghiên cứu đưa ra kết quả phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến lĩnh vực sử dụng đất ở tỉnh Bình Phước dựa trên bộ chỉ số đánh giá theo các kết quả mô hình khí hậu, mô hình ngập. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đưa ra những kết quả về mức độ tác động và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến sử dụng đất (SDĐ) ở tỉnh Bình Phước, cụ thể: đất đai thành phố Đồng Xoài (TP. Đồng Xoài) chịu mức độ tác động thấp nhất từ 0,54–0,55; huyện Bù Đốp chịu tác động do BĐKH đến lĩnh vực sử dụng đất ở mức cao, với chỉ số tác động từ 0,60–0,66 theo một số kịch bản. Những huyện thị khác của tỉnh Bình Phước có phạm vi SDĐ bị tác động vừa tới mức cao với chỉ số tác động từ 0,54–0,60. Đồng thời, bài báo đề xuất một số giải pháp thích ứng với BĐKH, những kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần cung cấp thông tin cho tỉnh Bình Phước, phục vụ quy hoạch lại SDĐ một cách hợp lý trong bối cảnh BĐKH.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nam, L.H.; Toàn, H.C.; Tín, N.V.; Hoàng, T.T.; Long, P.T. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực sử dụng đất và một số giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021725, 60-71.

Tài liệu tham khảo

1. IPCC. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Stocker, T.F.; Qin, D.; Plattner, G.K.; Tignor, M.; Allen, S.K.; Boschung, J.; Nauels, A.; Xia, Y.; Bex, V.; Midgley, P.M. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2013, pp. 1535. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.

2. Tân, P.V.; Thành, N.Đ. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kêt quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhâp quốc tê. Tạp chi Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường 2013, 29, 42–55.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2016.

4. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường. Hướng dẫn Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng. NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2011.

5. Nicholls, R.J.; Lowe J.A. Climate Stabilisation and Impacts of Sea–Level Rise. Avoiding Dangerous Climate Change. Cambridge University Press, 2006.

6. Dasgupta, S.; Laplante, B.; Meisner, C.; Wheeler, D.; Yan, J. The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries. A Comparative Analysis. World Bank Policy Research Working Paper 4136, 2007.

7. Thủy, T.T.T.; Thăng, V.V.; Quyền, N.H.; Hiệu, N.T.; Hiền, T.D.; Thanh, L.H. Xây dựng bản đồ phân bố cấp độ tác động của biến đổi khí hậu đến quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các khoáng sản chủ yếu ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 720, 23–31.

8. Hậu, N.Q.; Quyên, C.T.; Phong, V.T.; Khoa, L.V.; Minh, V.Q. Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn và các yếu tố kinh tế – xã hội đến sản xuất nông nghiệp huyện Vũng Liêm – tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu 2017, 1, 64–70.

9. Thục, T.; Tường, L.N.; Thắng, N.V.; Thái, T.H. Thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Báo cáo hội thảo Tham vấn quốc gia về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, 2008, 4–12.

10. Thục, T.; Hương, T.T.T.; Thắng, N.V.; Nhuận, M.T.; Trí, L.Q.; Thành, L.Đ.; Hương, H.T.L.; Sơn, V.T.; Thuận, N.T.H. và Tường, L.N. Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu. NXB Tài nguyên–Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam, 2015.

11. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông báo Quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, 2018.

12. Nam, L.H.; Tín, N.V.; Toàn, H.C.; Hoàng, T.T.; Long, P.T. Đánh giá xu thế và xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 717, 32–43. https://doi.org/10.36335/VNJHM.2020(717).32–43.

13. Tuân, H.M.; Tuấn, N.M.; Huyền, K.T.T.; Long, N.H. Tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp và các sáng kiến thích ứng với biển đổi khí hậu tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên 2019, 201, 115–120.

14. Ngọc, N.B.; Ngữ, N.H.; Đức, T.T. Đánh giá các loại hình sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2018, 27(3B), 83–95. https://doi.org/10.26459.

15. Vũ, P.T.; Minh, V.Q.; Huy, V.T.; Nguyện, P.C. Tác động của mặn và ngập theo kịch bản biến đổi khí hậu đến tiềm năng thích nghi đất đai vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Nông nghiệp 2016, 4, 71–83. https://doi.org/10.22144/ctu.jsi.2016.105.

16. Hương, T.T.G.; Vòng, N.T.; Tăng, B.M. Bố trí sử dụng đất của tỉnh Nam Định để thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, 13(6), 921–930.