Tác giả

Đơn vị công tác

1  Liên đoàn Khảo sát Khí tượng Thủy văn; giapvanvinh@yahoo.com

2  Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ; ngnamduc@gmail.com; haikstv@yahoo.com

*Tác giả liên hệ: giapvanvinh@yahoo.com; Tel.: +84–913998640

 

Tóm tắt

Hiển thị thông tin khí tượng thủy văn (KTTV) trên bản đồ là một phương thức thông dụng trong công tác quản lý mạng lưới trạm và dự báo KTTV. Tuy nhiên, hầu hết các phần mềm máy tính có sử dụng bản đồ hiện nay được thiết kế chạy trên nền tảng các công cụ bản đồ chuyên dùng như WebGis, MapInfor, ArcGis … với chi phí bản quyền cao. Do vậy, giải pháp về bản đồ để hiển thị thông tin KTTV dựa trên các file hỉnh ảnh bản đồ nền định dạng JPEG đã được nghiên cứu, có khả năng chạy độc lập, không phụ thuộc vào các công vụ hỗ trợ bản đồ chuyên dùng. Kết quả áp dụng trên các phần mềm ứng dụng ở Nam Bộ cho thấy giải pháp mới không những có đầy đủ các chức năng cơ bản về bản đồ như phóng to, thu nhỏ, di chuyển, hiển thị thông tin trạm, tọa độ con trỏ trên bản đồ … mà còn có chức năng nâng cao như hiển thị thông tin dưới dạng bảng thống kê, biểu đồ, đường đồng mức … Nghiên cứu cũng cho thấy tính thực tiễn của giải pháp mới về bản đồ trong lập trình thay cho các công cụ bản đồ chuyên dùng khi xây dựng các phần mềm chuyên môn về KTTV, đặc biệt đối với phần mềm có nhiều người sử dụng nhằm tiết kiệm phí bản quyền.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vinh, G.V.; Đức, N.N.; Hải, N.H. Giải pháp mới về bản đồ để hiển thị thông tin khí tượng thủy văn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 725, 72-79.

Tài liệu tham khảo

1. Delft Hydraulics. HYMOS Manual version 4.02, 2001.

2. OTT. Hydras3 Software version 2.91.0, 2008.

3. CAE S.P.A. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Map & View, 2012.

4. Thạnh, L.Q; Quang, T.C.; Minh, V.Q.; Lê, Q. Ứng dụng công nghệ WebGIS quản lý dữ liệu thủy lợi tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ 2014, 39–47.

5. Nhân, N.H. Phần mềm HydroGis. Dự án kỹ thuật tiến bộ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 1999–2002.

6. Công, T.T. Phần mềm tích hợp thông tin trợ giúp nghiệp vụ dự báo khí tượng và hải văn cho các Đài KTTV khu vực phía Nam, 2012.

7. Giám, N.M. Hệ thống tích hợp thông tin thủy văn và lưu vực sông, trợ giúp nghiệp vụ dự báo thủy văn và quản lý các lưu vực sông của Đài KTTV khu vực Nam Bộ, 2014.

8. Quyền, L.N. và cs. Bộ công cụ dự báo, cảnh báo sớm mưa, lũ, dông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài cấp bộ, mã số TNMT.2017.05.03, 2017–2020.

9. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Thuyết minh đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tăng cường năng lực thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác dự báo, phòng chống thiên tai ở khu vực Nam Bộ”, 2018.

10. Tiến, N.; Hường, Đ.X.; Hoài, N.V.; Vân, T.N. Kỹ năng lập trình Visual Basic. Nhà xuất bản giáo dục, 1997.

11. Tường, V.M.; Đức, D.A. Giáo trình nhập môn đồ họa và xử lý ảnh. Khoa tin học, Đại học Mở – Bán công Tp. Hồ Chí Minh, 1995.

12. Vinh, G.V. ManuSys software User Guide, 2006.

13. Vinh, G.V. Phần mềm quản lý, trao đổi, chia sẻ số liệu khí tượng thủy văn phục vụ dự báo lũ ở hạ lưu sông Mê Công. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2010, 593, 12–16.

14. Vinh, G.V. TeleSys software User Guide, 2008.

15. Vinh, G.V. Hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng HydMet–ManOnline, 2016.

16. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Bộ công cụ tổng hợp số liệu KTTV ở khu vực Nam Bộ. Đề tài cấp bộ, mã số TNMT.2018.05.15, 2018–2021.

17. Trúc, H.V.; Hướng dẫn sử dụng phần mềm Suffer v9, 2015. https://vdocuments.site/huong–dan–dung–phan–mem–surfer–v9.html