Tác giả

Đơn vị công tác

1 Khoa Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM; nttuyet@hcmunre.edu.vn; minhpt201@gmail.com; tttthao@hcmunre.edu.vn;

2 Khoa Đại cương, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM; hang.nguyen687@gmail.com

*Tác giả liên hệ: minhpt201@gmail.com; nttuyet@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–936069249

Tóm tắt

Trong bài báo này nhóm tác giả sử dụng số liệu trong 30 năm qua (1989–2018) về lượng mưa, nhiệt độ của 03 trạm khí tượng cơ bản: Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết để đánh giá xu thế biến đổi lượng mưa và nhiệt độ của khu vực Nam Trung Bộ. Kết quả cho thấy xu thế biến đổi nhiệt độ trung bình của các trạm trên theo thời gian trong 10 năm gần đây tăng gấp đôi so giai đoạn 1989–1998 và còn xu thế biến đổi nhiệt độ trung bình theo không gian tương đối nhỏ. Ngoài ra xu thế biến đổi nhiệt độ cực trị là đáng kể. Cụ thể nhiệt độ tối thấp tăng khoảng 0,04oC/năm, còn nhiệt độ tối cao tăng khoảng 0,01oC/năm. Đối với lượng mưa, xu thế biến đổi của lượng mưa không nhất quán giữa các khu vực và các thời kỳ. Sự thay đổi về tổng lượng mưa năm của trạm Tuy Hòa và Nha Trang đều thể hiện xu thế tăng nhẹ khoảng 0,1 đến 1,4 mm/năm, còn trạm Phan Thiết xu thế biến đổi lượng mưa năm giảm 1,7 mm/năm.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tuyết, N.T.; Minh, P.T.; Thảo, T.T.T.; Hằng, N.T. Nghiên cứu đặc điểm, xu thế biến đổi nhiệt độ và lượng mưa trên khu vực Nam Trung Bộ giai đoạn 1989–2018. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 729, 63-78.

Tài liệu tham khảo

1. Thuc, T.; Thang, N.V.; Huong, H.T.L.; Khiem, M.V.; Hien, N.X.; Phong, D.H. Kịch bản BĐKH và NBD cho Việt Nam. Viện KTTV&Môi trường, 2016.

2. Đài KTTV Khu Vực Nam Trung Bộ. Đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, BìnhThuận. 2001. http://kttvntb.gov.vn.

3. Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Trung Bộ. Đặc Điểm Khí Hậu và Thủy VănTỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa Học Và Công Nghệ Tỉnh Khánh Hòa, 2004.

4. Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Trung Bộ. Đặc Điểm Khí Hậu Thủy Văn Tỉnh Bình Thuận. Sở Khoa Học và Công Nghệ Tỉnh Bình Thuận, 1996.

5. Xiển, N.; Toàn, P.N.; Đắc, P.T. Đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam. Nhà xuất bản khoa học, 1968.

6. Cương, Đ.Đ. Khí hậu Việt Nam. Sài Gòn: Khai Trí. 1968.

7. Toàn, P.N.; Đắc, P.T. Đặc điểm khí hậu Việt Nam. NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 1992, 232, 201–206.

8. Đắc, P.T. Khí Hậu Hà Tây. NXB Hà Tây, 1971, tr.199.

9. Ngữ, N.Đ. Khí hậu Tây Nguyên. Viện KTTV xuất bản, Hà Nội, 1985.

10. Hiệu, N.T. Khí hậu Tây Bắc. Viện KTTV xuất bản. 1980.

11. Chinh, N.D. Đề tài nghiên cứu khoa học “Kiểm kê, đánh giá tài nguyên khí hậu Việt Nam”, 2002.

12. Ngữ, N.Đ.; Hiệu, N.T. Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 2004.

13. Hà, H.T.M.; Tân, P.V. Xu thế và mức độ biến đổi của nhiệt độ cực trị ở Việt Nam trong giai đoạn 1961–2007. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2009, 25(3S), 412–422.

14. Hằng, V.T.; Hường, C.T.T.; Tân, P.V. Xu thế biến đổi của lượng mưa ngày cực đại ở Việt Nam giai đoạn 1961–2007. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội 2009, 25(3S), 423–430.

15. Tuyết, B.T.; Minh, P.T. Nghiên cứu đặc điểm xu thế biến đổi mưa nhiệt tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2018, 02, 1–12.

16. Đề tài “Nghiên cứu bổ sung đặc điểm Khí hậu Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận”, 2014.

17. https://cungphuot.info/lich-trinh-du-lich/nam-trung-bo.

18. Wilks Daniel, S. Statistical Methods in the Atmospheric Scienes. Ithaca New York. 1997, 59, 255.

19. Tân. P.V. Phương pháp thống kê khí hậu học. Đại học Quốc Gia Hà Nội. 1999.

20. Minh, T.C. Khí hậu và khí tượng đại cương. NXB Đại học quốc gia Hà Nội. 2007.