Tác giả

Đơn vị công tác

1 Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ; vib1705430@student.ctu.edu.vn; hvtminh@ctu.edu.vn

2 Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ; tvty@ctu.edu.vn; lehaitri@gmail.com

3 Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn An Giang; luonghuykhanh@gmail.com

*Tác giả liên hệ: hvtminh@ctu.edu.vn; Tel: +84–939610020

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khả năng cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của hồ Ôtuksa, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Mô hình CropWat được sử dụng để tính toán nhu cầu nước cho cây lúa và hoa màu theo ba mô hình sản xuất: mô hình 1 (lúa–đậu phộng), mô hình 2 (đậu xanh–lúa), mô hình 3 (đậu xanh–đậu xanh–bắp) ở hiện tại và tương lai theo ba kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) (RCP2.6, RCP4.5, và RCP8.5); từ đó đánh giá khả năng cung cấp nước từ mưa và hồ chứa cho vùng nghiên cứu. Kết quả cho thấy, trong hiện tại và tương lai giai đoạn 2040, nguồn nước mưa và từ hồ đảm bảo cung cấp nước cho cả ba mô hình. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2060, hồ chứa không cung cấp đủ nước cho mô hình 1 theo ba theo kịch bản BĐKH với tổng nhu cầu nước lần lượt là 411,4×103 m3, 399,6×103 m3, và 405,8×103 m3. Đối với mô hình 2 và 3, do chuyển đổi cây trồng nên nhu cầu nước giảm và hồ chứa đáp ứng đủ nước. Nghiên cứu tiếp theo cần xem xét sự vận hành hồ vào từng thời điểm thích hợp vào mùa khô và mùa mưa, mỗi tháng hoặc mỗi 10 ngày để có thể sử dụng tối ưu lượng nước từ hồ cho các mục đích sử dụng nước.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vi, P.T.T.; Minh, H.V.T.; Trí, L.H.; Khanh, L.H.; Tỷ, T.V. Đánh giá khả năng cấp nước từ hồ chứa nước Ôtuksa cho các mô hình sản xuất tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 730, 42-52.

Tài liệu tham khảo

1. IRR. International Rice Research Institute (IRR). Website: https://www.irri.org. Truy cập 5/2021.

2. Cục thống kê An Giang. Niên giám thống kê năm 2019. Nhà xuất bản tổng cục thống kê, 2019.

3. Cổng thông tin điện tử huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang năm. 2021.

4. Khoa, L.V.; Dương, N.T.T. Hiện trạng canh tác và tiềm năng sản xuất vùng đất phong hóa tại chổ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ 2012, 21b, 78–86.

5. Barrow Christopher, J. Water resources and agricultural development in the tropics. Routledge. 2016.

6. FAO. Irrigation and drainage paper No. 56 Crop evapotranspiration – Guidelines for computing crop water requirements, 1998.

7. Gilanipour, J.; Gholizadeh, B. Prediction of Rice Water Requirement Using FAO-CROPWAT Model in North Iran under Future Climate Change. Preprints 2016, 2016100134. doi: 10.20944/preprints201610.0134.v1.

8. Onyancha, D.M.; Gachene, C.; Kironchi, G. FAO-CROPWAT model-based estimation of the crop water requirement of major crops in Machakos county. Research journali's J. Ecol. 2017, 4, 1–13.

9. Linh, N.V.; Thuận, H.V. Nghiên cứu nhu cầu nước cho các loại cây trồng chủ lực tại thành phố Kon Tum nhằm đối phó với biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học Lạc Hồng 2017, 175–179.

10. Nam, L.H.; Toàn, H.C.; Tín, N.V.; Hoàng, T.T.; Long, P.T. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến lĩnh vực sử dụng đất và một số giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 725, 60–71.

11. Vinh, G. V.; Đức, N.N.; Hải, N.H. Giải pháp mới về bản đồ để hiển thị thông tin khí tượng thủy văn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 725, 72–79.

12. Cảnh, L.Q.; Vân, H. N.T.; Thành, N.T.; Huy, N.Đ.; Quang, T.H.; Tài, Đ.T. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhiệt độ và lượng mưa khu vực tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 724, 1–14.

13. Trí, L.H.; Tuấn, L.A.; Minh, H.V.T.; Tỷ, T.V. Nghiên cứu vận hành hồ chứa Ô Tà Sóc, vùng Bảy núi, tỉnh An Giang theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2020, 390, 36–44.

14. FAO. CropWat User Guide - Hướng dẫn sử dụng phần mềm CropWat tính nhu cầu tưới cho cây trồng. Chương trình Nông Lương hợp Quốc (FAO), 2002.

15. Hay, L.E.; Wilby, R.L.; Leavesley, G.H. A comparison of delta change and downscaled GCM scenarios for three mountainous basins in the United States. J. Am. Water Resour. Assoc. 2000, 36(2), 387–397.

16. TCVN 33:2006: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây dựng.

17. TCVN 4454:2012: Quy hoạch xây dựng nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế. Bộ Xây dựng.

18. QCVN 04-05:2012. Các quy định chủ yếu về thiết kế công tình Thủy lợi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

19. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Website: http://www.imh.ac.vn/. Truy cập: 5/2021.

20. Quyên, N.T.N. Dự báo nhu cầu sử dụng nước cho các loại hình sử dụng đất trên lưu vực sông Srepok trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2019, 17(2), 126–136.