Tác giả

Đơn vị công tác

1 Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; buivanchanh@gmail.com; hungntb@gmail.com

*Tác giả liên hệ: buivanchanh @gmail.com; Tel.: +84–915620289

Tóm tắt

Bão Darmey là cơn bão lịch sử đổ bộ vào tỉnh Khánh Hòa và đã gây thiệt hại rất lớn, đặc biệt là các xã/phường ven biển của huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang. Trong đó, sóng trong bão gây ra thiệt hại rất lớn; tuy nhiên địa hình ven bờ tỉnh Khánh Hòa đã tác động đến sự phân bố phức tạp của sóng. Do vậy, mô phỏng chi tiết trường sóng trong bão Damrey có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng chống thiên tai, lập quy hoạch và thiết kế các công trình khu nuôi trồng thủy sản của tỉnh Khánh Hòa. Để mô phỏng trường sóng trong bão Damrey, mô hình Mike 21SW được áp dụng thiết lập 03 lưới tính lồng, với độ phân giải chi tiết lưới khu vực ven bờ tỉnh Khánh Hòa tới 450 m. Số liệu gió tái phân tích ERA Interim được sử dụng để mô phỏng sóng khu vực nam Biển Đông, số liệu gió các trạm ven bờ và trên biển ở khu vực Nam Trung Bộ được nội suy bằng phương pháp IDW cho khu vực ven bờ tỉnh Khánh Hòa. Kết quả mô phỏng độ cao sóng cho thấy, khu vực vịnh Vân Phong từ 0,5–7,0 m, khu vực vịnh Nha Trang từ 0,5–8,0 m, khu vực vịnh Cam Ranh từ 0,3–6,0 m. Sóng lớn nhất ven biển tỉnh Khánh Hòa là ở cửa vịnh Vân Phong, với độ cao từ 9–10 m.  

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Chanh, B.V.; Hùng, N.Đ. Đánh giá tác động của địa hình ven bờ tỉnh Khánh Hòa đến phân bố sóng trong bão Damrey bằng mô hình Mike 21SW. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 733, 73-85. 

Tài liệu tham khảo

1. Thomas, J.; Dwarakish, G.S. International conference on water resources coastal and ocean engineering. Aquatic Procedia 2015, 4, 443–448.

2. Tiến, T.Q.; Khánh, P.N. Kết nối mô hình SWAN với WAM thành hệ thống dự báo sóng biển cho vùng vịnh Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2014, 646,48–54.

3. Mackay, E.B.L. Resource Assessment for Wave Energy. Compr. Renewable Energy 2012, 8, 11–77.

4. Hoàn, P.S.; Mầu, L.Đ.; Tuân, N.V.; Thịnh, N.Đ.; Công, N.C. Nghiên cứu các đặc trưng của trường sóng trong vịnh Nha Trang bằng mô hình Mike 21. Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển 2015, 21, (2), 1–12.

5. Chung, T.V: Tiến, N.M; Quang, V.V. Phát triển mô hình sóng – dòng qua cặp mô hình FEM và SWAN tại vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 2020, 06(43), 52–59.

6. Strauss, D.; Mirferendesk, H.; Tomlinson, R. Comparison of two wave models for Gold Coast – Australia. J. Coastal Res. 2007, 50 (ICS 2007), 312–316.

7. Fonseca, R.B.; Gonçalves, M.; Guedes Soares, C. Comparing the Performance of Spectral Wave Models for Coastal Areas. J. Coastal Res. 2007, 33(2), 331–346.

8. Akdogan, F. Spectral wave analysis of using MIKE 21 SW and artificial neural network (ANN). Inst. Nat. Applied Sci. 2015, pp. 150. https://tez.yok.gov.tr.

9. Mỹ, T.V. Nghiên cứu động lực học của sóng sau đới sóng đổ tại bãi biển Nha Trang. Luận văn thạc sĩ – Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.

10. Bình, N.T. Nghiên cứu mô phỏng biến động của mặt cắt nuôi bãi đánh giá khả năng ứng dụng tại khu vực phía bắc vịnh Nha Trang. Luận văn thạc sĩ – Đại học Thủy lợi, 2015.

11. Hữu, V.V.; Cương, N.K,; Ưu, Đ.V.; Huấn, N.M.; Việt, N.T. Đặc trưng trường sóng và diễn biến đường bờ bãi tắm khu vực vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 2015, 31(3S), 172–185.

12. Tiến, N.N. Ứng dụng mô hình Mike 21/3FM couple nghiên cứu quá trình vận chuyển trầm tích tại vịnh Cam Ranh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển 2014, 14(3), 229–237.

13. Báo cáo thiệt hại Cơn bão số 12. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, 2017.

14. Hương, N.T. Báo cáo tổng hợp đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, 2014.

15. Màu, L.Đ. Báo cáo tổng hợp đề tài cấp tỉnh: Đặc điểm khí tượng, hải văn, động lực biển tỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, 2019.

16. Mike 21 Spectral Wave Module. Scienticfic Documentation. DHI, 2014.

17. https://apps.ecmwf.int/datasets/data/interim–full–daily.

18. Mike 21 Spectral Waves FM Module. User Guide. DHI, 2014.

19. https://earthexplorer.usgs.gov.

20. Báo cáo tình hình gió, mưa, lũ do ảnh hưởng của Bão số 12. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, 2017.

21. Implementing Inverse Distance Weighted (IDW). ArcGIS 9.2 Desktop Help. http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2.

22. Chanh, B.V. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ ven biển tỉnh Khánh Hòa. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, 2021.

23. Moriasi, D.N.; Arnold, J.G.; Liew, M.W. Model evaluation guidelines for sys–tematic quantifcation of accuracy in watershed simulations. Am. Soc. Agric. Biolo. Eng. 2007, 50, 885–900.