Tác giả

Đơn vị công tác

1 Khoa Xây dựng, Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh; vuminhcat@gmail.com

2 Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên – Môi trường; dung.ld.visi@gmail.com

*Tác giả liên hệ: vuminhcat@gmail.com; Tel.: +84–912009331

Tóm tắt

Ở nước ta, các hoạt động kinh tế xã hội liên quan tới biển đang diễn ra rất sôi động, trong đó việc xây dựng các cảng biển, cảng cửa sông hay xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp đã nạo vét một khối lượng lớn vật chất và một phần của vật chất nạo vét được nhận chìm ở ngoài biển. Việc nhận chìm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tính chất hóa lý của vật chất nạo vét, điều kiện khí tượng, thủy hải văn, công nghệ và kỹ thuật nạo vét, vận chuyển và nhận chìm v.v…vì các yếu tố này gây tác động tới hệ sinh thái, các hoạt động kinh tế xã hội xung quanh khu vực nhận chìm. Bài báo này nghiên cứu và đề xuất các tiêu chí liên quan tới điều kiện sóng, gió, dòng chảy phục vụ cho công tác nhận chìm nhằm giảm thiểu tác động tới hệ sinh thái vùng lân cận và các hoạt động kinh tế xã hội khu vực nhận chìm.   

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Cát, V.M.; Dũng, L.Đ. Đề xuất bộ tiêu chí về điều kiện thủy động lực cho phép nhận chìm chất nạo vét ở biển Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 735, 51-62. 

Tài liệu tham khảo

1. Luật Bảo vệ Môi trường 2014. 

2. Luật biển Việt Nam, 2012.

3. Luật tài nguyên và môi trường biển và hải đảo, 2015.

4. Nghị định số 40/2016/NĐ–CP quy định chi tiết hồ sơ, trình tự thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại giấy phép nhận chìm ở biển cũng như chấm dứt hiệu lực giấy phép nhận chìm ở biển.

5. Thông tư số 28/2019/TT–BTNMT ngày 31/12/2019 qui định chi tiết về nạo vét và nhận chìm vật chất.

6. Đề tài “Luận cứ khoa học cho việc thiết lập và giải pháp quản lý hành lang bảo vệ bờ biển Việt Nam” mã số: KC.09.17/16–20 thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016–2020.

7. Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí về thủy triều và các chỉ số đánh giá tiêu chí về thủy triều”, mã số ĐTĐL.CN–57/20.

8. Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí về sóng và các chỉ số đánh giá tiêu chí về sóng”, mã số ĐTĐL.CN–57/20.

9. Viện nghiên cứu Biển và Hải đảo. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí về dòng chảy và các chỉ số đánh giá tiêu chí về dòng chảy”, mã số ĐTĐL.CN–57/20.