Tác giả

Đơn vị công tác

1 Khoa Hệ thống thông tin & Viễn Thám, Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM; nttvi@hcmunre.edu.vn; dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn; nvkien@hcmunre.edu.vn; pmkhan@hcmunre.edu.vn  

2 Trường Đai học Ngân hàng TP.HCM; thanhnd@buh.edu.vn

3 Trường Đai học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM; ltchon@hcmut.edu.vn

*Tác giả liên hệ: nttvi@ hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–908935120

Tóm tắt

Kỳ vọng của nghiên cứu khoa học đối với xã hội ngày càng tăng nên các nhà khoa học có xu hướng quan tâm đến việc nghiên cứu đa ngành, cộng tác và trích dẫn nhiều tài liệu tham khảo uy tín để tạo ra nghiên cứu có chất lượng cao. Nghiên cứu này sẽ làm sáng tỏ các ảnh hưởng của nghiên cứu đa ngành, cộng tác và số lượng tài liệu tham khảo đến chất lượng ấn phẩm nghiên cứu khoa học. Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu của Microsoft Academic và xây dựng một tập dữ liệu các bài báo được xuất bản từ năm 2009 đến năm 2020 bao gồm tất cả các chủ đề nghiên cứu có liên quan trong lĩnh vực Khoa học trái đất. Sau khi thu thập được 10.576 bài báo đăng trên các tạp chí, chúng tôi tiến hành các kỹ thuật tiền xử lý để phân tích dữ liệu và phân tích mô hình hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sự nghiên cứu đa ngành, sự cộng tác nghiên cứu và số lượng tài liệu tham khảo có tác động đáng kể lên các trích dẫn của các bài báo. Nghiên cứu này đưa ra các hàm ý quản trị quan trọng đối với các nhà lãnh đạo trong việc quản lý hiệu suất nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và giảng viên trong tổ chức giáo dục. 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vi, N.T.T.; Nga, D.T.T.; Kiên, N.V.; Khan, P.M.; Thanh, N.D.; Chơn, L.T. Ảnh hưởng của việc nghiên cứu đa ngành, hợp tác nghiên cứu và tài liệu tham khảo lên chỉ số trích dẫn bài báo thuộc tạp chí ngành Khoa học trái đất. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 279-286.

Tài liệu tham khảo

1. Rafols, L.; Leydesdorff, O’Hare, A.; Nightingale, P. How journal rankings can suppress interdisciplinary research: A comparison between innovation studies and business & management. Res. Policy 2012, 41(7), 1262–128.

2. Katz, J.S.; Martin, B.R. What is research collaboration? What is research collaboration?, 1997, 26(1), 1–18.

3. Hoegl, M.; Proserpio, L. Team member proximity and teamwork in innovative projects. Projects 2004, 33(8), 1153–1165.

4. Crescenzi, R.; Nathan, M.; Rodríguez–Pose, A. Do inventors talk to strangers? On proximity and collaborative knowledge creation. Res. Policy 2016, 45(1), 177–194.

5. Fox, C.W.; Paine, C.E.T.; Sauterey, B. Citations increase with manuscript length, author number, and references cited in ecology journals. Ecol. Evol. 2016, 7717–7726.

6. Mammola, S.; Fontaneto, D.; Martínez, A.; Chichorro, F. Impact of the reference list features on the number of citations. Scientometrics 2021, 785–799.

7. Belkhouja, M.; Yoon, H.D. How does openness influence the impact of a scholar’s research? An analysis of business scholars’ citations over their careers. Res. Policy 2018, 47(10), 2037–2047.

8. Klein, J.T.; Falk–Krzesinski, H.J. Interdisciplinary and collaborative work: Framing promotion and tenure practices and policies. Res. Policy 2017, 46(6), 1055–1061.

9. Ebrahim, N.A.; Ebrahimian, H.; Mousavi, M.; Tahriri, F. Does a Long Reference List Guarantee More Citations? Analysis of Malaysian Highly Cited and Review Papers. Int. J. Manage. Sci. Bus. Administration 2015, 1(3), 6–16.

10. Lovaglia, M. Predicting Citations to Journal Articles: The Ideal Number of References. Am. Soc. 1991, 22(1), 49–64.

11. Gafield, E. Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation. Science 1955, 122, 3159.

12. Leahey, E.; Beckman, C.M.; Stanko, T.L. Prominent but less productive: The impact of interdisciplinarity on scientists’ research. Administrative Sci. Q. 2017, 62(1), 105–139.

13. Schilling, M.A.; Green, E. Recombinant search and breakthrough idea generation: An analysis of high impact papers in the social sciences. Res. Policy 2011, 40(10), 1321–1331.

14. Mitchell, R.; Nicholas, S.; Boyle, B. The role of openness to cognitive diversity and group processes in knowledge creation. Small Group Res. 2009, 40(5), 533–552.

15. Eisend, M.; Schmidt, S. The influence of knowledge–based resources and business scholars’ internationalization strategies on research performance. Res. Policy 2014, 43(1), 48–59.

16. Schilling, M.A.; Phelps, C.C. Interfirm collaboration networks: The impact of large scale network structure on firm innovation. Manage. Sci. 2007, 53(7), 1113–1126.

17. Ter Wal, A.L.; Alexy, O.; Block, J.; Sandner, P.G. The best of both worlds: The benefits of open–specialized and closed–diverse syndication networks for new ventures’ success. Administrative Sci. Q. 2016, 61(3), 393–432.

18. Alimohammadi, D.; Sajjadi, M. Correlation between references and citations. Webology 2009, 6(2), 1–8.

19. Bornmann, L.; Mutz, R. Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references. J. Assoc. Inf. Sci. Technol. 2015, 66(11), 2215– 2222.

20. Trọng, H.; Ngọc, C.N.M. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản thống kê, 2005.

21. Hair, J. et al. Multivariate data analysis. Pearson 2014.

22. Green, S.B.; Salkind, N.J. Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and Understanding Data (6th Edition). Pearson 2011.