Tác giả

Đơn vị công tác

Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

17130017@student.hcmute.edu.vn; 17130030@student.hcmute.edu.vn; linhnvv@hcmute.edu.vn

Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; tttam@hcmunre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: tttam@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84-862386805

Tóm tắt

Sợi cellulose là một nguồn nguyên liệu phổ biến nhất trong tự nhiên và dồi dào ở Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, sợi cellulose đã được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng trong đời sống. Sợi cellulose có các đặc tính quan trọng như cấu trúc dạng sợi tự nhiên, cơ tính tốt, phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường. Các nghiên cứu về ứng dụng của sợi cellulose được tổng quan và đánh giá trong trong bài viết này. Ngoài các ứng dụng thông thường, sợi cellulose với cấu trúc sợi nano cellulose còn được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như y học, dược phẩm, mỹ phẩm, xử lý chất thải và vv. Các ứng dụng và đánh giá tiềm năng phát triển của sợi cellulose tự nhiên của Việt Nam được được đề cập tới trong bài viết này. Việt Nam nằm ở vùng nhiệt đới tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các nguồn nguyên liệu có chứa hàm lượng sợi cellulose lớn và đa dạng. Bài viết đánh giá tiềm năng phát triển ứng dụng trong tương lai của nguồn sợi cellulose tại Việt Nam là rất lớn. Tiềm năng này sẽ góp phần vào việc định hướng nghiên cứu, phát triển ứng dụng của sợi cellulose theo hướng kinh tế tuần hoàn trong tương lai. 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Linh, N.V.V.; Huy, Đ.V.; Nhân, Đ.T.; Tâm, T.T. Đánh giá tiềm năng về sự phát triển và khả năng ứng dụng sợi cellulose tự nhiên của Việt Nam theo hướng kinh tế tuần hoàn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 332-340.

Tài liệu tham khảo

1. Nechyporchuk, O.; Belgacem, M.N.; Bras, J. Production of cellulose nanofibrils: A review of recent advances. Ind. Crops Prod. 2016, 93, 2–25. doi: 10.1016/j.indcrop.2016.02.016.

2. Suhas, V.K.; Gupta, P.J.M.; Carrott, R.; Singh, M.; Chaudhary, S. Kushwaha. Cellulose: A review as natural, modified and activated carbon adsorbent. Bioresour. Technol. 2016, 216, 1066–1076. doi: 10.1016/j.biortech.2016.05.106.

3. Shaghaleh, H.; Xu, X.; Wang, S. Current progress in production of biopolymeric materials based on cellulose, cellulose nanofibers, and cellulose derivatives. RSC Adv. 2018, 8(2). doi: 10.1039/c7ra11157f.

4. Chami Khazraji, A.; Robert, S. Self–assembly and intermolecular forces when cellulose and water interact using molecular modeling. J. Nanomater. 2013, 2013. doi: 10.1155/2013/745979.

5. Klemm, D.; Heublein, B.; Fink, H.P.; Bohn, A. Cellulose: Fascinating biopolymer and sustainable raw material. Angew. Chemie Int. Ed. 2005, 44 (22), 3358–3393. doi: 10.1002/anie.200460587.

6. Klemm, D.; Philipp, B.; Heinze, T.; Heinze, U.; Wagenknecht, W. Comprehensive Cellulose Chemistry. Compr. Cellul. Chem. 1998, 1, 1–4. doi: 10.1002/3527601937.

7. Lv, G.; Wu, S. Analytical pyrolysis studies of corn stalk and its three main components by TG–MS and Py–GC/MS. J. Anal. Appl. Pyrolysis 2012, 97,  11–18. doi: 10.1016/j.jaap.2012.04.010.

8. Nabi, D.; Jog, J.P. Natural Fiber Polymer Composites: A Review. Adv. Polym. Technol. 1999, 18(4), 351–363.

9. Verma, D.; Gope, P.; Shandilya, A.G.J.M.E. Coir Fiber Reinforcement and Application in Polymer Composites: A Review. J. Mater. Environ. Sci. 2013, 4(2), 263-276.

10. Dhaliwal, J.S. Natural Fibers: Applications. Gener. Dev. Modif. Nat. Fibers 2019. doi: 10.5772/INTECHOPEN.86884.

11. Wang, J.; Wang, A. Acetylated modification of kapok fiber and application for oil absorption. Fibers Polym. 2013, 14(11), 1834–1840, 2013. doi: 10.1007/s12221-013-1834-4.

12. Cui, P.; Wang, F.M.; Wei, A.; Zhao, K. The Performance of Kapok/Down Blended Wadding. Text. Res. J. Artic. Text. Res. J. 2010, 80(6), 516–523. doi: 10.1177/0040517508097522.

13. Veerakumar, A.; Selvakumar, N. A preliminary investigation on kapok/polypropylene nonwoven composite for sound absorption. Indian J. Fibre Text. Res. 2012, 37(4), 385–388.

14. Removal of Methylene Blue and Malachite Green Dye Using Different Form of Coconut Fibre as Absorbent – ProQuest.

15. Zhang, C. Copper–loaded nanocellulose sponge as a sustainable catalyst for regioselective hydroboration of alkynes. Carbohydr. Polym. 2018, 191, 17–24. doi: 10.1016/j.carbpol.2018.03.002.

16. Zha, Y.; Gao, G.; Liu, D.; Tian, D.; Zhu, Y.; Chang, Y. Vapor sensing with color–tunable multilayered coatings of cellulose nanocrystals. Carbohydr. Polym., 2017, 174, 39–47, doi: 10.1016/j.carbpol.2017.06.059.

17. Millon, L.E.; Guhados, G.; Wan, W.K. Anisotropic polyvinyl alcohol–bacterial cellulose nanocomposite for biomedical applications. J. Biomed. Mater. Res. Part B Appl. Biomater. 2008, 86(2), 444–452. doi: 10.1002/jbm.b.31040.

18. Maria, K.H.; Mieno, T. Production and Properties of Carbon Nanotube/Cellulose Composite Paper. J. Nanomater. 2017, 2017. doi: 10.1155/2017/6745029.

19. Wang, W.; Liang, T.; Bai, H.; Dong, W.; Liu, X. All cellulose composites based on cellulose diacetate and nanofibrillated cellulose prepared by alkali treatment. Carbohydr. Polym. 2018, 179, 297–304. doi: 10.1016/j.carbpol.2017.09.098.

20. Carrillo, F.; Martín, G.; López–Mesas, M.; Colom, X.; Cañavate, J. High modulus regenerated cellulose fiber–reinforced cellulose acetate butyrate biocomposites. J. Compos. Mater. 2011, 45(17), 1733–1740. doi: 10.1177/0021998310386261.

21. Robledo–Ortíz, J.R.; González–López, M.E.; Rodrigue, D.; Gutiérrez–Ruiz, J.F.; Prezas–Lara, F.; Pérez–Fonseca, A.A. Improving the Compatibility and Mechanical Properties of Natural Fibers/Green Polyethylene Biocomposites Produced by Rotational Molding. J. Polym. Environ. 2020, 28(3), 1040–1049. doi: 10.1007/s10924-020-01667-1.

22. Cesari, G.S.; Jarrett, H. Environmental Quality in a Growing Economy,” Technol. Cult. 1967, 8(4), 523. doi: 10.2307/3102137.

23. Ellen MacArthur Foundation. Towards the circular economy. J. Indus. Ecol., 2013, 23–44.

24. Ayrilmis, N.; Jarusombuti, S.; Fueangvivat, V.; Bauchongkol, P.; White, R.H. Coir Fiber Reinforced Polypropylene Composite Panel for Automotive Interior Applications. Fibers Polym. 2011, 12(7), 919–926. doi: 10.1007/s12221-011-0919-1.

25. Majid, A.; Liu, A.; Sou, H.; Chouw, N. Mechanical and dynamic properties of coconut fibre reinforced concrete. Constr. Build. Mater. 2012, 30, 814–825. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2011.12.068.