Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học Quy Nhơn; nguyentrongdoi@qnu.edu.vn; dotannghi@qnu.edu.vn; ngoanhtu@qnu.edu.vn; nguyenhuuxuan@qnu.edu.vn

*Tác giả liên hệ: nguyentrongdoi@qnu.edu.vn; Tel: +84–946015555

Tóm tắt

Đo đạc thành lập bản đồ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được ưu tiên làm nền tảng cho công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu này đang còn thiếu, chất lượng chưa cao, chưa cập nhật kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở nhiều địa phương trên cả nước. Sự phát triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi của các thiết bay không người lái (Unmaned Aerial Vehicles–UAVs) trong thành lập bản đồ đã đưa khoa học đo đạc lên một tầm cao mới. Bài báo này nghiên cứu khả năng ứng dụng UAV phân khúc chi phí thấp để thành lập một số loại bản đồ trong quản lý đất đai. Nghiên cứu thử nghiệm trên một số công trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định với nhiều phương pháp, kỹ thuật khác nhau để đánh giá độ chính xác, mức độ phù hợp và đưa ra những khuyến nghị trong thực tế triển khai.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đợi, N.T.; Nghị, Đ.T.; Tú, N.A.; Xuân, N.H. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của thiết bị UAV chi phí thấp trong đo đạc thành lập bản đồ: thử nghiệm một số công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022EME4, 202-214.

Tài liệu tham khảo

1. Matyas, P.; Nagy.; Máté. Brief history of UAV development. Repüléstudományi Közlemények 2019, 31, 155–166.

2. Tariq, A.; Osama, S.M.; Gillani, A. Development of a Low Cost and Light Weight UAV for Photogrammetry and Precision Land Mapping Using Aerial Imagery. International Conference on Frontiers of Information Technology (FIT), 2016, 360–364. doi: 10.1109/FIT.2016.072.

3. Laporte–Fauret.; Quentin.; Marieu, V.; Castelle, B.; Michalet, R.; Bujan, S.; Rosebery, D. Low–Cost UAV for High–Resolution and Large–Scale Coastal Dune Change Monitoring Using Photogrammetry. Int. J. Forecasting 2019, 7(3), 63. https://doi.org/10.3390/jmse7030063.

4. Jumaat, N.; Ahmad, B.; Dutsenwai, H. Land cover change mapping using high resolution satellites and unmanned aerial vehicle. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 2018, 169, 012076.

5. Noor, N.; Harun, N.; Abdullah, A. The Fixed wing UAV usage on Land use Mapping for gazetted Royal land in Malaysia. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 2020, 540, 012006.

6. Šafář, Václav.; Markéta Potůčková.; Jakub Karas.; Jan Tlustý.; Eva Štefanová, Marián Jančovič.; Drahomíra Cígler Žofková. The Use of UAV in Cadastral Mapping of the Czech Republic. ISPRS Int. J. Geo–Inf. 2021, 10(6), 380. https://doi.org/10.3390/ijgi10060380.

7. Crommelinck, Sophie, Bennett, R.; Gerke, M.; Nex, F.; Yang, M.Y.; Vosselman, G. Review of Automatic Feature Extraction from High–Resolution Optical Sensor Data for UAV–Based Cadastral Mapping. Remote Sen. 2016, 8(8), 689. https://doi.org/10.3390/rs8080689.

8. Crommelinck, S.; Höfle, B.; Koeva, M.N.; Yang, M.Y.; Vosselman, G. Interactive Cadastral Boundary Delineation from UAV Data. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci. 2018, IV–2, 81–88. https://doi.org/10.5194/isprs–annals–IV–2–81–2018.

9. Fetai, Bujar.; Krištof Oštir.; Fras, M.K.; Lisec, A. Extraction of Visible Boundaries for Cadastral Mapping Based on UAV Imagery. Remote Sen. 2019, 11(13), 1510. https://doi.org/10.3390/rs11131510.

10. FAO. The usage of unmanned aerial vehicle technology in participatory land use planning and mapping, FAO, Naypyitaw, Myanmar, 2020.

11. Anh, T.T. Kết hợp công nghệ UAV, RTK và SES trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn vùng rừng ngập mặn ven biển. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững, 2018.

12. Âu, L.H. Tích hợp thiết bị IMU và GNSS thu nhận dữ liệu sử dụng công nghệ trạm tham chiếu ảo (VRS) trên thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ 2020, 45(9).

13. Long, Đ.N. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thành lập bản đồ (địa hình và địa chính) từ ảnh chụp bằng máy chụp ảnh phổ thông lắp trên máy bay không người lái M100–CT điều khiển bằng sóng Radio. Đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011.

14. Quý, B.N.; Tuấn, P.A.; Quân, D.A.; Hiệp, P.V.; Kiên, T.T.; Tứ, H.X.; Đồng, N.Đ.; Đức, N.D.; Hưng, N.V. Nghiên cứu khả năng sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong thành lập bản đồ địa chính – khu vực đất thổ canh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất 2020, 61(5), 43 – 53.

15. Long, N.Q.; Cảnh, L.V. Khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kinh phí thấp để đo vẽ kiểm kê trữ lượng khoáng sản mỏ lộ thiên. Tạp chí Công nghiệp mỏ 2020, 2, 79–85.

16. Nghĩa, N.V. Xây dựng mô hình sốđộ cao cho mỏ lộ thiên có độ sâu lớn từ dữ liệu ảnh chụp bằng thiết bị bay Inspire 2. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ –Địa chất 2020, 61(1), 1–10.

17. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 07/2021/TT–BTNMT ngày 30/6/2021, Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái, 2021.

18. Nghị, Đ.T.; Sơn, P.P.H.; Hổ, T.N.; Duyên, P.T.M.; Loan, N.T.; Nhân, P.T. Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (Phantom 4 RTK) trong đo đạc, thành lập bản đồ tỷ lệ lớn phục vụ công tác quản lý đất đai. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, Đại học Bách Khoa TPHCM, 2020.

19. Đợi, N.T.; Xuân, N.H.; Tú, N.A.; Trường, T.V.; Nghị Đ.T.; Thành, P.V. Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ giám sát các hệ sinh thái đới bờ biển: nghiên cứu tại quần thể Hòn yến, tỉnh Phú Yên. Tuyển tập Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, 2021.

20. Falkner, E.; Morgan, D. Aerial Mapping: Methods and Applications, Second Edition (2nd ed.). CRC Press, 2001. https://doi.org/10.1201/9780367801359.

21. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 17/2005/TT – BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2005, Quy định về kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 bằng công nghệ ảnh số, 2005.

22. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 25/2014/TT – BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, Quy định về bản đồ địa chính, 2014.

23. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 27/2018/TT – BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018, quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, 2018.