Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, 236B, Lê Văn Sỹ, Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam; ntthoa@hcmunre.edu.vn

Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG–Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; ntthoa.sdh19@hcmut.edu.vn, tranthimyhong@hcmut.edu.vn, lsgiang@hcmut.edu.vn, nguyenthithachthao@hcmut.edu.vn

*Tác giả liên hệ: ntthoa@hcmunre.edu.vn; ntthoa.sdh19@hcmut.edu.vn; Tel: +84-907242510

Tóm tắt

Dự báo trước những rủi ro do lũ lụt gây ra là một trong những giải pháp tích cực đang được áp dụng rộng rãi hiện nay trên thế giới. Đặc biệt, việc sử dụng các mô hình toán học để mô phỏng và dự báo đã cho những kết quả khả thi. Mục đích của nghiên cứu này là phát triển một chương trình tính toán tích hợp 1D–2D để mô phỏng lũ vùng hạ lưu sông Vu Gia–Thu Bồn. Mô hình tích hợp 1D–2D phát triển trong đó dòng chảy trên sông là 1D và dòng chảy trên vùng ngập lũ là 2D. Ưu điểm của mô hình này là nó có thể mô phỏng chi tiết dòng chảy lũ, đặc biệt là trên vùng ngập lụt tràn đồng bằng lưới tính 2D. Có hai kịch bản tính toán được xem xét để đánh giá mức độ mô phỏng của mô hình. Kịch bản 1 xét trong điều kiện thực tế có sự điều tiết của các hồ thủy điện trên thượng nguồn. Kịch bản 2 giả định và mô phỏng vùng ngập lũ trong điều kiện không có sự điều tiết của các hồ thượng trên nguồn. Kết quả mô phỏng của hai kịch bản cho thấy khá phù hợp với diễn biến trong thực tế.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hoa, N.T.T.; Hồng, T.T.M.; Thảo, N.T.T.; Giang, L.S. Phát triển mô hình tính toán mô phỏng lũ ở hạ lưu sông Vu Gia–Thu Bồn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 215-223.

Tài liệu tham khảo

1. https://thanhnien.vn/thoi–su/quang–nam–co–46–thuy–dien–tren–thuong–nguon–song–vu–gia–thu–bon–1291998.html (ngày 03/11/2020).

2. Hồng, T.T.M.; Thảo, N. T.T.; Giang, L.S. Đánh giá tác động của các công trình xây dựng lên dòng chảy của hệ thống sông Vu Gia–Thu Bồn. TT Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22, 2019.

3. Giang, L.S. Xây dựng mô hình toán tổng hợp cho tính toán thoát nước đô thị. Báo cáo đề tài NCKH mã số B2007–20–13TĐ, VNU–HCM, 2011

4. http://pctt.quangnam.vn/index.php/sa–liau/2017–05–22–06–39–31 (ngày 03/11/2020).

5. http://avuong.com/thuydienavuong/ (ngày 03/11/2020).

6. Hồng, T.T.M.; Minh, N.N.; Giang, L.S.; Hoài, H.C.; Trưởng, N.Q. Nghiên cứu bằng mô hình toán số dòng chảy lũ ở Hòa châu (Hòa Vang, Ðà nẵng). TT Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc, 2014.