Tác giả

Đơn vị công tác

Khoa Vật lý–Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM;

 ntthanh@hcmus.edu.vn

*Tác giả liên hệ: ntthanh@hcmus.edu.vn; Tel.: +84–345095349

Tóm tắt

Rút trích đường bờ dựa trên công nghệ viễn thám kết hợp GIS được đánh giá là một trong số các phương pháp tiếp cận xác định đường bờ biển khá đơn giản nhưng rất hiệu quả trên phạm vi rộng lớn. Bài báo sử dụng ảnh Landsat năm 2000–2021 để rút trích và phân tích diễn biến đường bờ tại khu vực tỉnh Quảng Nam. Kết quả cho thấy đường bờ tỉnh Quảng Nam xảy ra 2 quá trình xói lở và bồi tụ nhưng quá trình xói lở chiếm ưu thế hơn. Đặc biệt, khu vực Bắc Cửa Đại xói lở chiếm ưu thế hơn dao động khoảng 2,1–14,8 m/năm và mức độ giảm dần qua các năm, khu vực Nam Cửa Đại xói–bồi xảy ra xen kẽ qua từng giai đoạn và mức độ cũng giảm dần qua các năm, khu vực Duy Hải với Tam Tiến đường bờ tương đối ổn định nhưng xói lở vẫn chiếm ưu thế dao động khoảng 2,6–5,6 m/năm còn bồi tụ dao động khoảng 1,6–4,1 m/năm, ở khu vực Tam Tiến đến Tam hòa xói–bồi xảy ra xen kẽ với mức độ xói lở khoảng 1,6–7,4 m/năm, bồi tụ khoảng 1,4–5,3 m/năm. Nhìn chung, 4 giai đoạn ở cả 4 khu vực từ năm 2000–2021 đường bờ xói lở khoảng 2,4 m/năm, bồi tụ khoảng 2,3 m/năm và dần đạt trang thái cân bằng. Kết quả nghiên cứu có thể đóng góp những thông tin hữu ích cho các cơ quan chức năng của địa phương để có những giải pháp quy hoạch và quản lý vùng ven bờ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thành, N.T. Phân tích và đánh giá diễn biến xói lở và bồi tụ ở khu vực tỉnh Quảng Nam bằng ảnh viễn thám và GIS. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 737, 15-25. 

Tài liệu tham khảo

1. Bình, T.V.; Mầu, L.Đ. Sự biến đổi hình thái địa hình bãi biển và cán cân vật liệu tại dải ven biển Quảng Nam. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển 2016, 22, 15–28.

2. Ciritci, D.; Turk, T. Automatic Detection of Shoreline Change by Geographical Information System (GIS) and Remote Sensing in the Göksu Delta, Turkey. J. Indian Soc. Remote Sens. 2019, 233–243.

3. Thangaperumal, S.; Cyril Magimai Antoz, A.; Shivaharan, R., Marina shoreline change detectionusing remote sensing and GIS. Int. J. Civil Eng. Technol. 2020, 85–96.

4. Abdoul Jelil, N. Monitoring long–term shoreline changes along Yanbu, Kingdom of Saudi Arabia using remote sensing and GIS techniques. J. Taibah Univ. Sci. 2020, 762–776.

5. Nhan, N.T.; Tung, N.X.; Anh, B.T.B.; Thanh, N.X. Application of remote sensing, gis and digital shoreline analysis system (dsas) to assess the changes of the red river bank in the area from Son Tay to Gia Lam (Hanoi). J. Mar. Sci. Technol. 2018, 267–277.

6. Tuan, T.A.; Nam, L.D.; Nguyet, N.T.A.; Hong, P.V.; Ngan, N.T.A.; Phuong, V.L. Interpretation of water indices for shoreline extraction from Landsat 8 oli data on the southwest coast of Vietnam. J. Mar. Sci. Technol. 2018, 339–249.

7. Mau, L.Đ.; Trung, P.B.; Binh, T.V. Erosion features along cua dai beach, Hoi An city, Quang Nam province, Viet Nam. J. Mar. Sci. Technol. 2018, 21–31.

8. Cham, D.D.; Minh, N.Q.; Lam, N.T.; Thanh, N.T. Identification of Erosion–Accretion Causes and Regimes Along the Quang Nam Coast, Vietnam. Proceedings of the 10th International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC 2019) Hanoi, Vietnam, September 25–28, 2019, 809–814.

9. Quang, D.N.; Ngan, V.H.; Tam, H.S.; Viet, N.T.; Tinh, N.X.; Tanaka, H. Long–Term Shoreline Evolution Using DSAS Technique: A Case Study of Quang Nam Province, Vietnam. J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9(10), 1124.

10. Thông, N.; Duc, H.T.; Hung, P.Q.; Yen, T.H. Numerical study of sediment transport in Thu–Bon estuary and coastal areas of Hoi–An City. IOP Conf. Series: Earth Environ. Sci. 2022, 964, 1–11.

11. Cục Thống kê Quảng Nam, niên giám thống kê, 2015.

12. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Nam. Báo cáo đặc điểm khí hậu thủy văn Quảng Nam giai đoạn 1980–2010, 2012.

13. https://quangnam.gov.vn/webcenter/portal/ubnd/pages_tin–tuc/chitiet?dDocName=PORTAL135230

14. Thieler, E.R.; Martine, D.; Ergul, A. The digital shoreline analysis system (DSAS)
Version 4.0. An arcGIS extension for calculating shoreline change, USGS, Open –File Report 2008–1278, 2009.

15. Đông, N.H.; Thảo, Đ.T.P.; Hòa, D.T.T.; Hiền, T.T. Kết hợp sử dụng ảnh viễn thám Landsat và Sentinel–2 trong quá trình giám sát biến động bờ biển khu vực tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường 2019, 28, 16–26.

16. Mầu, L.Đ. Đặc điểm xói lở, bồi tụ tại dải ven biển Quảng Nam. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2014, tr. 296.

17. Mầu, L.Đ. Đặc điểm bến đổi đường bờ tại khu vực Cửa Đại (Hội An) từ năm 1965–2003. Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển 2006, XV, 38–48.

18. Bình, T.V.; Mầu, L.Đ.; Thái, V.V. Một số vấn đề địa mạo phục vụ quản lý môi trường bờ biển tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển 2019, 79–91.