Tác giả

Đơn vị công tác

1 Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn; truongquanghien@qnu.edu.vn; ngoanhtu@qnu.edu.vn

2 Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn; truongquanghien@qnu.edu.vn; ngoanhtu@qnu.edu.vn; dotannghi@qnu.edu.vn; phanvantho@qnu.edu.vn

 3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên; hanqlddk34@gmail.com

*Tác giả liên hệ: truongquanghien@qnu.edu.vn; Tel.: +84–983157509

Tóm tắt

Giá đất ở là một nhân tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế thị trường, công nghệ GIS ngày càng phát triển, là công cụ rất đắc lực trong việc quản lý tài nguyên nói chung và việc quản lý giá đất nói riêng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hệ thống tra cứu thông tin giá đất dưới sự hỗ trợ của công nghệ GIS vẫn chưa được áp dụng, các thông tin giá đất được lưu trữ dưới dạng các bảng excel, thiếu các dữ liệu không gian, do đó chưa thể hiện trực quan, cụ thể về vị trí, hình dạng của từng thửa đất, đồng thời khó khăn trong việc tra cứu giá đất của từng vùng. Kết quả nghiên cứu trong bài báo này đã xây dựng được bản đồ vùng giá đất với hệ thống cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa về các thông tin thuộc tính: giá đất ở nhà nước theo đường phố, giá đất ở chi tiết theo vị trí đường phố, giá thửa đất theo giá Nhà nước; đồng thời, đưa dữ liệu GIS về vùng giá đất ở lên WebGIS chạy trên localhost với các chức năng tìm kiếm, cập nhật, quản lí thông tin nhanh, trực quan, tiện lợi. Kết quả nghiên cứu là cơ sở giúp nhà quản lý khai thác, quản lý, chia sẻ thông tin về giá đất ở theo Nhà nước một cách tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hiển, T.Q.; Tú, N.A.; Nghị, Đ.T.; Thơ, P.V.; Hân, N.N. Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ vùng giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 245-255. 

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Thị Lam Trà. Định giá đất. Nhà xuất bản nông nghiệp, 2008.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư số 75/2015/TT–BTNMT ngày 28/12/2015 Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai, 2015.

3. UBND tỉnh Phú Yên. Quyết định số 2572/QĐ–UBND ngày 29/12/2017 V/v ban hành Quyết định Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên, 2017.

4. Cục thống kê tỉnh Phú Yên. Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên năm 2020. Nhà xuất bản thống kê, 2021.

5. UBND tỉnh Phú Yên. Quyết định số 07/2016/QĐ–UBND ngày 01/04/2016 v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 56/2014/QĐ–UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2016–2019), 2016.

6. UBND tỉnh Phú Yên. Quyết định số 07/2019/QĐ–UBND ngày 25/3/2019 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019, 2016.

7. Hiển, T.Q.; Ngô Anh Tú, N.A. cs. Ứng dụng GIS thành lập bản đồ giá đất tại phường Nhơn Phú. thành phố Quy Nhơn. tỉnh Bình Định. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 2018, 15(11b), 185–192.

8. Bộ Tài chính. Thông tư 114/2004/TT–BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004. Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ–CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, 2004.

9. Chính phủ. Nghị định số 188/2004/NĐ–CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, 2004.

10. Chính phủ. Nghị định số 43/2014/NĐ–CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, 2014.

11. Hiển, T.Q.; Hiền, B.T.D. và cs. Thực trạng giá đất ở thị trường trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn. huyện Hoài Nhơn. tỉnh Bình Định. Tạp chí khoa học Tài Nguyên và Môi Trường 2018, 20. ISSN 0866–7608.

12. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Đất đai. Hà Nội, 2013.