Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM 244 Điện Biên Phủ, Quận 3 TP.HCM, Việt Nam; canhkhuu@gmail.com 

2 Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM 63 Lý Tự Trọng, Quận 1 TP.HCM, Việt Nam; son.cixren@gmail.com

3 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam; ltchon@hcmut.edu.vn

*Tác giả liên hệ: canhkhuu@gmail.com; Tel: +84983878990

Tóm tắt

Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid19 trong năm 2021. Trong những ngày tháng 6 và 7, trung bình số ca mắc Covid–19 mỗi ngày tại TP Thủ Đức là hơn 100 ca. Công tác tổ chức y tế để cách ly người bị nhiễm, phong tỏa vùng dịch và hỗ trợ người dân là vấn đề lớn, đặc biệt đối với thành phố có nhiều khu công nghiệp, công nhân và số dân tập trung cao. Do đó, tính hiệu quả về sử dụng nguồn lực để hỗ trợ tại mỗi vị trí xuất hiện ca dương tính là một vấn đề lớn. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu đề xuất giải pháp GIS xây dựng vùng nguy cơ dịch covid–19 để phân cấp mức độ tác động. Phương pháp phân tích giả định trong tình huống áp dụng Chỉ thị 16.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Thành, T.; Sỹ, P.C.; Vân, H.T.T.; Quý, N.Đ.; Bửu, L.T.H.B.; Tân, L.V. Chọn lựa công nghệ và tiềm năng ứng dụng công nghệ IOT trong hệ thống khử mặn để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng bị xâm nhập mặn khu vực Bến Tre. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 370-381. 

Tài liệu tham khảo

1. Sepehr, M.; Fatemi, S.; Danehkar, A.; Mashinchian Moradi, A. Application of Delphi method in site selection of desalination plants. Global J. Environ Sci. Manage 2017, 3(1), 89–102.
2. Esfahani, I.J.; Rashidi, J.; Ifaei, P.; Yoo, C. Efficient thermal desalination technologies with renewable energy systems: A state–of–the–art review. Korean J. Chem. Eng. 2016, 33(2), 351–387.
3. Nair, M.; Kumar, D. Water desalination and challenges: The Middle East perspective: a review. Desalin. Water Treat. 2013, 51(10–12), 2030–2040.
4. Xu, P.; Cath, T.Y.; Robertson, A.P.; Reinhard, M.; Leckie, J.O.; Drewes, J.E. Critical review of desalination concentrate management, treatment and beneficial use. Environ. Eng. Sci. 2013, 30(8), 502–514.
5. Cath, T.Y.; Hancock, N.T.; Lundin, C.D.; Hoppe–Jones, C.; Drewes, J.E. A multi–barrier osmotic dilution process for simultaneous desalination and purification of impaired water. J. Memb. Sci. 2010, 362(1–2), 417–426.
6. Hendren, Z.; Brant, J.; Wiesner, M. Surface modification of nanostructured ceramic membranes for direct contact membrane distillation. J. Memb. Sci. 2009, 331(1–2), 1–10.
7. Qtaishat, M.; Khayet, M.; Matsuura, T. Novel porous composite hydrophobic/hydrophilic polysulfone membranes for desalination by direct contact membrane distillation. J. Memb. Sci. 2009, 341(1–2), 139–148.
8. Chu, K.H.; Lim, J.; Kim, S.J.; Jeong, T.U.; Hwang, M.H. Determination of optimal design factors and operating conditions in a large–scale seawater reverse osmosis desalination plant. J. Cleaner Prod. 2020, 244, 118918.
9. Khawaji, A.D.; Kutubkhanah, I.K.; Wie, J.M. Advances in seawater desalination technologies. Desalination 2008, 221(1–3), 47–69.
10. Kim, S.H.; Lee, S.H.; Yoon, J.S.; Moon, S.Y.; Yoon, C.H. Pilot plant demonstration of energy reduction for RO seawater desalination through a recovery increase. Desalination 2007, 203(1–3), 153–159.
11. Lee, C.; Nguyen, T.T.; Adha, R.S.; Shon, H.K.;  Kim, I.S. Influence of hydrodynamic operating conditions on organic fouling of spiral–wound forward osmosis membranes: Fouling–induced performance deterioration in FO–RO hybrid system. Water Res. 2020, 185, 116154.
12. Hạ, T.Đ.; Hòa, N.Q.; Đông, P.D.; Sơn, T.H. Research on brackish and salt water treatment technology with nano filtration (NF) for drinking watersupply in pilot lab–scale. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD)–ĐHXDHN 2012, 6(3), 27–34.
13. Song, Y.; Xu, J.; Xu, Y.; Gao, X.; Gao, C. Performance of UF–NF integrated membrane process for seawater softening. Desalination 2011, 276(1–3), 109–116.
14. Turek, M.; Chorążewska, M. Nanofiltration process for seawater desalination–salt production integrated system. Desalin. Water Treat. 2009, 7(1–3), 178–181.
15. Choi, B.G.; Zhan, M.; Shin, K.; Lee, S.; Hong, S. Pilot–scale evaluation of FO–RO osmotic dilution process for treating wastewater from coal–fired power plant integrated with seawater desalination. J. Memb. Sci. 2017, 540, 78–87.
16. Hancock, N.T.; Xu, P.; Roby, M.J.; Gomez, J.D.; Cath, T.Y. Towards direct potable reuse with forward osmosis: Technical assessment of long–term process performance at the pilot scale. J. Memb. Sci. 2013, 445, 34–46.
17. Lay, W.C.; Liu, Y.; Fane, A.G. Impacts of salinity on the performance of high retention membrane bioreactors for water reclamation: a review. Water Res. 2010, 44(1), 21–40.
18. Qin, J.J. et al. Preliminary study of osmotic membrane bioreactor: effects of draw solution on water flux and air scouring on fouling. Water Sci. Technol. 2010, 62(6), 1353–1360.
19. Phuntsho, S. et al. Fertiliser drawn forward osmosis process: Pilot–scale desalination of mine impaired water for fertigation. J. Memb. Sci. 2016, 508, 22–31.
20. Judd, S.J. Membrane technology costs and me. Water Res. 2017, 122, 1–9.
21. Nriagu, J.; Darroudi, F.; Shomar, B. Health effects of desalinated water: Role of electrolyte disturbance in cancer development. Environ. Res. 2016, 150, 191–204.
22. He, W.; Wang, J. Feasibility study of energy storage by concentrating/desalinating water: Concentrated Water Energy Storage. Applied Energy 2017, 185, 872–884.
23. Frank, H.; Rahav, E.; Bar–Zeev, E. Short–term effects of SWRO desalination brine on benthic heterotrophic microbial communities. Desalination 2017, 417, 52–59.
24. Eveloy, V.; Rodgers, P.; Qiu, L. Hybrid gas turbine–organic Rankine cycle for seawater desalination by reverse osmosis in a hydrocarbon production facility. Energy Convers. Manage. 2015, 106, 134–1148.
25. Jiang, S.; Li, Y.;  Ladewig, B.P. A review of reverse osmosis membrane fouling and control strategies. Sci. Total Environ. 2017, 595, 567–583.
26. Subramani, A.; Jacangelo, J.G. Emerging desalination technologies for water treatment: a critical review. Water Res. 2015, 75, 164–187.
27. Subramani, A.; Badruzzaman, M.; Oppenheimer, J.; Jacangelo, J.G. Energy minimization strategies and renewable energy utilization for desalination: a review. Water Res. 2011, 45(5), 1907–1920.
28. Guerra, H.; Tiffenbach. Qualitative comparison of reverse osmosis and nanofiltration for treating brackish underground in Texas. Washington, D.C.: US Department of the Interior Bureau of Reclamation, 2015.
29. Ibrahim, A.G.; Rashad, A.M.; Dincer, I. Exergoeconomic analysis for cost optimization of a solar distillation system. Solar Energy 2017, 151, 22–32.
30. Wei, Q.J.; McGovern, R.K. Saving energy with an optimized two–stage reverse osmosis system. Environ. Sci.: Water Res. Technol. 2017, 3(4), 659–670.
31. Richter, B.D. et al. Tapped out: how can cities secure their water future?. Water Policy 2013, 15(3), 335–363.
32. Kämpf, J.; Clarke, B. How robust is the environmental impact assessment process in South Australia? Behind the scenes of the Adelaide seawater desalination project. Mar. Policy 2013, 38, 500–506.
33. Warsinger, D.M.; Tow, E.W.; Nayar, K.G.; Maswadeh, L.A. Energy efficiency of batch and semi–batch (CCRO) reverse osmosis desalination. Water Res. 2016, 106, 272–282.
34. Strathmann, H. Membrane separation processes. J. Membr. Sci. 1981, 9(1–2), 121–189.