Tác giả

Đơn vị công tác

1Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,

2Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 cũng như đối mặt với những thách thức mới về yêu cầu công việc của ngành Khí tượng Thủy văn, công tác đào tạo nhân lực đòi hỏi có những thay đổi thích ứng sự thay đổi từ phía nhà tuyển dụng. Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN đã nhân thức được những vấn đề đó trong đào tạo và chủ động tìm tòi, thay đổi phương pháp giảng dạy để đáp ứng với sự phát triển của xã hội. Phương pháp lấy người học làm trọng tâm được nghiên cứu xem xét và triển khai áp dụng trong giảng dạy và bước đầu cho những kết quả khả quan. Sinh viên đã thay đổi thái độ với học tập theo chiều hướng tích cực. Trong quá trình triển khai, một số vấn đề cũng đã được ghi nhận và có những đề xuất cụ thể để cho công tác đào tạo được hiệu quả hơn nữa. 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Công Thanh, Nguyễn Quang Hưng, Mai Văn Khiêm (2019), Đổi mới phương pháp đào tạo thích ứng với nhu cầu nhân lực ngành khí tượng thủy văn tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, EME2, 42-48.

Tài liệu tham khảo

1. http://hocvienhaucan.edu.vn/hieu-qua-giang-day-tieng-anh-theo-phuong-phap-tich-cuc-laynguoi-hoc-lam-trung-tam-o-trung-tam-ngoai-ngu-tin-hoc-3249.html

2. Barry, K., King, L., (1998), Beginning teaching and beyond. 3rd ed. South Melbourne: Cengage Learning, pp. 686.

3. Dewey, J., (1938), Experience & Education. New York, NY: Kappa Delta Pi, pp. 91.

4. Rogers, C.R., Freiberg, H.J., (1994), Freedom to Learn. Merrill, pp. 406.

5. Cari, C., Pamela, D., d’Angelo, S., (2014), Pedagogies for Student-Centered Learning: Online and On-Ground. Augsburg Fortress Publishers, ô. 126.

6. Trần Bá Hoành (2003), Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục, 96/2003, 1.

7. Rassekh, S., Vaideneau, G., (1987), Les contenus de I'éducation - Perspectives mondiales d'ici a I'an 2000. UNESSCO, Paris, pp. 311.

8. Đào Hồng Thu (1996), Về vấn đề dạy học lấy học sinh làm trung tâm, T/T Công trình khoa học, ĐHBK Hà Nội, 17-23.

9. Lê Khánh Bằng (1994), Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và tham khảo về phương pháp dạy học ở đại học và công nghệ dạy học.