Tác giả

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học Thủy lợi; trunghieu.ma@hotmail.com; thuha_ctn@tlu.edu.vn

*Tác giả liên hệ: thuha_ctn@tlu.edu.vn; Tel.: +84–948172299

Tóm tắt

Các giếng ven sông tại có vị trí phù hợp có thể thu được lượng nước thấm từ sông và một phần nước dưới đất. Nghiên cứu được thực hiện tại bãi giếng thử nghiệm khai thác nước thấm từ sông tại Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải dương, nhằm đánh giá và chứng minh khả năng cải thiện chất lượng nước nhờ tầng thấm lọc ven sông. Các mẫu nước đã được phân tích chất lượng nước, đánh giá sự thay đổi thành phần các chất giữa nước sông và nước thấm với các khoảng cách từ sông khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng COD trong nước thấm tại vị trí khoan nghiên cứu cách bờ sông 11 m giảm tới 86% so với nước sông, NH4+ giảm 81%. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh tầng lọc thềm sông giúp làm giảm các ô nhiễm như NH4+, NO3, COD. Nước thấm từ sông hứa hẹn một giải pháp nguồn nước phù hợp trong tình hình nguồn nước mặt ngày càng ô nhiễm và cạn kiệt hiện nay.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Hiếu, N.T.; Hà, Đ.T. Đánh giá hiệu quả cải thiện chất lượng nước nhờ tầng thấm lọc ven sông. Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn 2022, 736(1), 28-40.

Tài liệu tham khảo

1. Hubbs, S.; Hunt, H.; Schubert, J. The costs and benefits of riverbank–filtration systems. The Second International Riverbank Filtration Conference, Riverbank Filtration: The Future is Now, 2003, 3–6.

2. Tyagi, S.; Dobhal, R.; Kimothi, P.; Adlakha, L.; Singh, P.; Uniyal, D. Studies of river water quality using river bank filtration in Uttarakhand, India. Water Qual. Exposure Health 2013, 5(3), 139–148.

3. Tufenkji, N.; Ryan, J.N.; Elimelech, M. Peer reviewed: the promise of bank filtration. Ed: ACS Publications, 2002.

4. Ray, C.; Grischek, T.; Schubert, J.; Wang, J.Z.; Speth, T.F. A perspective of riverbank filtration. J. Am. Water Works Assn. 2002, 94(4), 149–160.

5. Kuehn, W.; Mueller, U. Riverbank filtration: an overview. J. Am. Water Works Assn. 2000, 92(12), 60–69.

6. Sandhu, C.; Grischek, T.; Kumar, P.; Ray, C. Potential for riverbank filtration in India. Clean Technol. Environ. Policy 2011, 13(2), 295–316.

7. Doussan, C.; Ledoux, E.; Detay, M. River‐groundwater exchanges, bank filtration, and groundwater quality: Ammonium behavior. Wiley Online Library, 1998, 0047–2425.

8. Ghodeif, K.; Grischek, T.; Bartak, R.; Wahaab, R.; Herlitzius, J. Potential of river bank filtration (RBF) in Egypt. Environ. Earth Sci. 2016, 75(8), 671.

9. Hiscock, K.M.; Grischek, T. Attenuation of groundwater pollution by bank filtration.  J. Hydrol. 2002, 266(3–4), 139–144.

10. Grischek, T.; Schoenheinz, D.; Ray, C. Siting and design issues for riverbank filtration schemes. Riverbank filtration: Springer, 2002, 291–302.

11. Sở TN&MT tỉnh Hải Dương, Báo cáo công tác Bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương năm 2020. 2020.

12. Các chỉ tiêu về môi trường tỉnh Hải Dương năm 2020.

13. Sontheimer, H. Experience with riverbank filtration along the Rhine River. J. Am. Water Works Assn. 1980, 72(7), 386–390.

14. Bourg, A.C.; Bertin, C. Biogeochemical processes during the infiltration of river water into an alluvial aquifer. Environ. Sci. Technol. 1993, 27(4), 661–666.

15. Schmidt, C.K.; Lange, F.T.; Brauch, H.J.; Kühn, W. Experiences with riverbank filtration and infiltration in Germany. DVGW Water Technology Centre (TZW), Karlsruhe, 2003.

16. Gollnitz, W.D.; Clancy, J.L.; McEwen, J.B.; Garner, S.C. Riverbank filtration for IESWTR compliance. J. Am. Water Works Assn. 2005, 97(12), 64–76.

17. Huệ, H.V.; Hạ, T.Đ. Thoát nước–Tập 2 Xử lý nước thải. NXB Khoa học kỹ thuật, 2002.

18. Krause, S.; Tecklenburg, C.; Munz, M.; Naden, E. Streambed nitrogen cycling beyond the hyporheic zone: Flow controls on horizontal patterns and depth distribution of nitrate and dissolved oxygen in the upwelling groundwater of a lowland river. J. Geophys. Res.: Biogeosci. 2013, 118(1), 54–67.

19. Regnery, J.; Barringer, J.; Wing, A.D.; Hoppe–Jones, C.; Teerlink, J.; Drewes, J.E. Start–up performance of a full–scale riverbank filtration site regarding removal of DOC, nutrients, and trace organic chemicals. Chemosphere 2015, 127, 36–142.