Tác giả

Đơn vị công tác

1 Giáo viên Trường THPT Chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước; nguyenthikimphung.tc115.tct@gmail.com

2 Khoa Địa lí, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh; thanhntt@vinhuni.edu.vn

*Tác giả liên hệ: thanhntt@vinhuni.edu.vn; Tel: +84–989456628

Tóm tắt

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Là tỉnh nằm trong Đông Nam Bộ, Bình Phước có nhiều thế mạnh để phát triển nông nghiệp. Thông qua thu thập dữ liệu, khảo sát thực tế, điều tra các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tham vấn ý kiến chuyên gia,… nghiên cứu đã làm rõ thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Bình Phước với các công nghệ chọn giống, sản xuất trong nhà kính, nhà màng, kĩ thuật tưới nước,… từ đó khuyến nghị các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, trong đó ưu tiên giải pháp thu hút vốn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực,… Kết quả bài báo có thể cung cấp cơ sở khoa học để các nhà hoạch định chính sách đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở tỉnh Bình Phước, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phụng, N.T.; Thanh, N.T.T. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Bình Phước. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 737, 63-74. 

Tài liệu tham khảo

1. Phạm, S. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu để hội nhập. Nxb Khoa học Kỹ thuật. 2014, tr. 10.

2. Annie, B.Z. Precision agriculture: The future of farming. Delve publisher, 2018.

3. Bonny, S. High–tech agriculture or agroecology for tomorrow's agriculture? Hal. Open Sci. 2017, 28–34.

4. Ammann, K. Why farming with high tech methods should integrate elements of organic agriculture. New Biotechnol. 2009, 25(6), 378–388.

5. Ikerd, J. Sustainable agriculture a positive alternative to industrial agriculture. University of Missouri. 1996, 1–8. Availiable at: http://web.missouri.edu/~ikerdj/papers/Kshrtld.pdf.

6. Gebbers, R.; Adamchuck, V.I. Precision agriculture and food security. Science 2010, 327(5967), 828–831.

7. Karembu, M. Preparing youth for high–tech agriculture. Proceeding of American Association for the Advancement of Science 2015 Annual Meeting, 2014, 91–97.

8. Ji–chun, Z.; Jun–feng, Z.; Yu, F.; Jian–xin, G. The Study and Application of the lOT Technology in Agriculture. Proceeding of 3rd International Conference on Computer Science and Information Technology, 2010, 462–465.

9. BISWAS, B.C. Fertigation in High Tech Agriculture: A Success Story of A Lady Farmer. Fertiliser Marketing News 2010, 41(10), 4–8.

10. Muhammad, S.F.; Shamya, R.; Adnan, A.; Tariq, Umer.; Yousaf, B.Z. Role of IoT Technology in Agriculture: A Systematic Literature Review. Electronics 2020, 1–41.

11. Klaus, A. Why farming with high tech methods should integrate elements of organic agriculture. New Biotechnol. 2009, 25(6), 378–388.

12. Matthieu, D.C.; Anshu, Vats.; Alvaro, B. Agriculture 4.0: The future of farming technology. World Government Summit 2018, 11–16.

13. FAO. Climate–Smart Agriculture case studies: Africa and the Near East – using remote sensing to monitor water productivity, 2021, 20–22.

14. Anh, N.T.N. The Role of Technology in High–tech Agricultural Development in the Context of Social, Ecological and Economic Transformation in Vietnam. VNU J. Sci.: Policy Manage. Studies 2020, 8–18.

15. Chien, N.T.; Hanh, H.T.H. Solutions to develop high–tech griculture in Vietnam at present. 10th NEU–KKU International conference: Socio–Economic and environmental issues in development, 2019, 170–180.

16. Tru, N.A.; Cuong, T. H.; Huyen, V.N. Development of high–tech agriculture in the context of industrialization and urbanization: The case of Vietnam. VN J. Agric. Sci. 2020, 663–678.

17. Dũng, N.T. Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, con đường phát triển bền vững tất yếu. Tạp chí Thông tin Đối ngoại 2013, 58, 28–30.

18. Loan, L.T.; Dương, P.B.; Thiêm, N.T. Thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cho các hợp tác xã, lí luận và thực tiễn. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(8), 1115–1124.

19. Tài, N.Đ. Giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tạp chí Tài chính 2017, 47–49.

20. Thủy, T.T.T. Thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam. Tạp chí Công thương 2020. https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thuc-trang-phat-trien-nong-nghiep-cao-o-viet-nam-70642.htm.

21. Chương, P. Chăn nuôi bò sữa vươn tầm thế giới. Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy, 2021. https://vneconomy.vn/chan-nuoi-bo-sua-viet-nam-vuon-tam-the-gioi.htm.

22. Tâm, L.B. Lâm Đồng tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021.

23. Đào, D.A. Nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Cần Thơ. Luận văn Thạc sĩ Địa lí học. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012, 59–90.

24. Trang, T.T.T.; Đức, T.V.; Công, N.T. Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 1555–1565.

25. Trang, T.T.T. Tiềm năng và định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ Địa lí học. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2018, 63–97.

26. Doanh, Q.T. Bước đầu ứng dụng công nghệ cao trong xây dựng phát triển mô hình nông nghiệp tại miền núi phía Bắc. Kỉ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Tạp chí Hoạt động Khoa học 2007, 54–62.

27. Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước năm 2020. Cục thống kê tỉnh Bình Phước, 2020, 234–276.

28. Nghị quyết thành lập 05 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Nghị quyết số 24/NQ–HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019. Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, 2019.

29. Bổ sung thành lập 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2020. Nghị quyết số 20/NQ–HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước. Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, 2020.