Tác giả

Đơn vị công tác

1Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Nhân lực là yếu tố cốt lõi, hết sức quan trọng cho sự phát triển của các quốc gia. Trong lĩnh vực bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, không thể không quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực, chất lượng, phẩm chất nguồn lực con người. Để đáp ứng được nhu cầu và sự phát triển của xã hội, các cơ sở đào tạo cần có những định hướng, kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đúng đắn cho nhiệm vụ then chốt này. Chính vì vậy, bài báo này trình bày về những định hướng cơ bản trong việc tăng cường công tác đào tạo các ngành, chuyên ngành trong lĩnh vực Môi trường đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Mạnh Khải, Hoàng Anh Lê (2019), Định hướng tăng cường công tác đào tạo các ngành, chuyên ngành trong lĩnh vực môi trường đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, EME2, 49-57.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Mạnh Khải (2018), Thực trạng công tác đào tạo và một số tồn tại trong đào tạo nguồn nhân lực ngành Môi trường, Báo cáo Hội nghị Khoa học và Đào tạo ngành Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

2. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2001), Quyết định số 1363/TTG: QĐ phê duyệt đề án Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân, truy cập: 05/12/2019.

3. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003), Quyết định số 256/2003/QĐ-TTG: Quyết định phê duyệt chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, truy cập: 01/12/2019.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Chỉ thị số 02/2005/CT-BGD&ĐT: Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường, truy cập: 01/12/2019.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Thông tin tuyển sinh 2019. Bộ GD & ĐT, Hà Nội.

6. Bộ Chính trị (1998), Chỉ thị số 36/1998/CT-TW: Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hà Nội, truy cập: 02/03/2019.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2013), Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2013: Môi trường Không khí. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.

8. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.

9. Khoa Môi trường (2019), Giới thiệu Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội, truy cập: 01/12/2019.

10. Ban Chấp hành Trung ương (2004), Nghị quyết số 41-NQ/TW: Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hà Nội, truy cập: 02/03/2019.