Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Trọng Hiệu (1980), Về quan hệ giữa nhiệt độ với vĩ độ, kinh độ và độ cao trên mực biển ở miền Nam Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 229, 10-13

Tài liệu tham khảo

G. Ramachandran. Mối quan hệ giữa phân bổ lượng mưa với vĩ độ, kinh dộ và độ cao trên mựo biến - Tạp chí Khí tượng và Địa vật lý Ẩn độ 1967, sổ 2,trang 227 - 232.