Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Quang Huỳnh, Nguyễn Văn Viết, Vũ Thị Minh Tuyết (1980). Đánh giá chế độ mưa đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 230, 16-22.

Tài liệu tham khảo