Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV Bình Trị Thiên

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Giáo (1980). Những điều kiện khí tượng nông nghiệp vụ Đông Xuân 1978 - 1979 ở Bình Trị Thiên. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 230, 23-28

Tài liệu tham khảo