Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Trần Lưu, Phan Hữu Khánh (1980). Mấy nhận xét về tình hình khô hạn cuôi năm 1979 ở Bắc Bộ và Bắc Khu 4 cũ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 231, 6-11

Tài liệu tham khảo