Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phan Viết Mỹ (1980), Dự báo độ mặn trong sông Đồng bằng Nam Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 231, 12-19

Tài liệu tham khảo