Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Tiết Chí (1980), Quan hệ giữa nhiệt độ với lúa chiêm xuân. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 231, 20-25

Tài liệu tham khảo