Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV Nghệ Tĩnh

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Đăng Đồng (1980), Một số đặc điểm mùa cạn ở Nghệ Tĩnh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 231, 26-27

Tài liệu tham khảo