Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV Nghệ tĩnh

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Biện Hữu Hậu (1980), Lập Bareme tra đo vòng dài cáp. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 1980, 231, 49-51

Tài liệu tham khảo