Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Ngọc Huân, Một vài vấn đề áp dụng các mô hình toán trong nghiên cứu thủy văn Châu thổ sông Cửu Long. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 232. 15-24

Tài liệu tham khảo

1. D.v.Pameeven : Computer program on one - dimenaional tidal model of the Mekong delta.
2. -Nguyễn Ngọc Huân. Công cụ toán học cuả mô hinh toán Châu thổ sông Cửu Long SOGREAH. Nội san Khi tượng thủy văn, Nội san năm 1977.