Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV Bình Trị Thiên

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Thành Gội (1980), Mùa bão - mùa lũ năm 1979 ở tỉnh Bình - Trị - Thiên. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 232. 35-40

Tài liệu tham khảo