Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục DB KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phan Viết Mỹ (1980). Dự báo úng vùng bắc sông Đuống. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980. 233. 25-29

Tài liệu tham khảo