Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục DB KT ĐTCB 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Tác Nhân. Phương pháp xác định đường kính trung bình của hạt mưa đá. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 233, 36-38.

Tài liệu tham khảo

1. Khí hậu Việt Nam - Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc. Nhà xuất bản KHKT Hà Nội, 1978, tr. 320.
2. Qui phạm quan trắc KTBM - Nha Khí tượng, 1975, tr. 114.