Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV Hải Hưng

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Ích Thao. Đặc điểm khí hậu thủy văn vụ Đông xuân và công tác phục vụ vụ Đông Xuân 1979-1980 của Đài KTTV Hải Hưng. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 233, 39-41.

Tài liệu tham khảo