Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngô Bá Trác. Nhận xét sơ bộ về đặc điểm và diễn biến của dòng chảy trên lưu vực sông Hồng trong mùa cạn 1979-1980. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 234, 2-4.

Tài liệu tham khảo