Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV Thái Bình 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đặng Thanh Hà. Điều kiện khí tượng nông nghiệp vụ mùa 1979 tại Thái Bình. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 234, 5-9.

Tài liệu tham khảo