Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đoàn Quyết Trung, Lê Bắc Huỳnh. Một vài kinh nghiệm áp dụng và xử lý tham số trong mô hình SsarrTạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 234, 25-39

Tài liệu tham khảo

1. Computer application to System, Analysis. Lower MeKong Biver. Description ọf "SSARR ’’ program and illustrative E-xamples of its application to the lower MeKong River Computer Program H2 24 - K3 - GOO1. August 1967.
2, Program Description and user maternal for SSAR
R Model. US army Engineer
Division. 1972.
3. Training Course on Basinwide flood Forecasting for the lower Mekong Basin (29/10 - 7/11/1972). Bang-KOK Thal-land. Proceedings end papers.1972. Volume I Methods of forecasting . p.p. 128 - 138
4. Intercomparision of conceptual models used in Operational Hydro-logical - forecasting. WMO, N0 429 Operational Hydrology. Report n0 7, 1975.
5. Tài liêu khóạ huấn luyện chương trình SSARR (8/1 - 5/2/75). Sài Gòn.
6. Tôn Thất Phương. Chương trinh điện toán mô hình SSARR 1975.
7. Đào Văn Lê. Phương pháp diễn tóan trong mô hlnh SSARR. Nậi san Thủy văn
1976. 
8.  Đào Văn Lê: Ứng dụng mô hỉnh SSARR vào dự báo lũ lưu vực sống Đà. Tổng kết đề tài nghiên cứu. 1980.