Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV Lâm Đồng

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lỗ Thị Thông. Phân vùng dâu tằm theo điều kiện khí hậu ở Lâm Đồng. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 235, 33-38

Tài liệu tham khảo