Tác giả

Đơn vị công tác

1Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Bão Haiyan năm 2013 là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử khi đổ bộ vào đất liền. Thiệt hại do bão Haiyan gây ra đối với Philippin là hết sức nặng nề về người và tài sản. Nhằm tránh những thiệt hại tương tự đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu chuẩn bị các phương án ứng phó với siêu bão, và đặc biệt là các cơ sở khoa học để đưa ra được các nhận định sơ bộ về khả năng xảy ra đặc trưng cực trị cường độ bão và nước dâng do bão đến các khu vực ven biển của Việt Nam (Công văn số 3912/VPCP-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ nhằm chủ động phòng ngừa ứng phó với tình huống siêu bão). Việc sử dụng các mô phỏng vật lý và đặc biệt là phương pháp tổ hợp từ các mô hình khí tượng và mô hình hải văn sẽ cho phép cung cấp được các thông tin về các khả năng xảy ra các hiện tượng cực trị về cường độ bão và nước dâng do bão bên cạnh các thông tin về tính cực trị đã xảy ra từ các số liệu quan trắc trong quá khứ trên khu vực ven biển Việt Nam.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Hồng Thái, Mai Văn Khiêm, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Bá Thủy, Dư Đức Tiến (2019), Xác định khả năng xảy ra đặc trưng cực trị cường độ bão và nước dâng do bão đến các khu vực ven biển dựa trên các mô phỏng khí tượng - hải văn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, EME2, 86-97.

Tài liệu tham khảo

1. IPCC (2012), The Innovative Program of Climate Change Projection for the 21st Century https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL.pdf

2. Đinh Văn Mạnh và cộng sự (2011), Phát triển và hoàn thiện mô hình dự bão sóng bão, nước dâng do bão, thủy triều cho dải ven biển Việt Nam. Báo cáo tổng kết nghiên cứu, Viện Cơ học, Hà nội.

3. Thai, Tran Thuy, Nguyen, Vu Hai, Dang, Kim, Sooyoul Hole, Lars. (2017), Impact of the interaction of surge, wave and tide on a storm surge on the north coast of Vietnam. Procedia IUTAM, 25, 82-91. Doi:10.1016/j.piutam.2017.09.013.

4. Võ Văn Hòa, Bùi Minh Tăng, Phan Văn Tân (2013), Nghiên cứu nâng cao chất lượng dự báo trung bình tổ hợp và xác suất của hệ thống SREPS bằng cách hiệu chỉnh hàm phân bố dự báo. Tạp chí KTTV, tháng 2/2014.

5. Yamaguchi, M., Nakazawa, T., Hoshino, S., (2012), On the relative benefits of a multi-centre grand ensemble for tropical cyclone track prediction in the western North Pacific. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 138, 2019-2029.