Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Minh. Một dấu hiệu đoán nhận sự  chuyển hướng của bão. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 236, 15-17

Tài liệu tham khảo