Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Võ Văn Thát. Thử đơn giản các phép tính xác định R và E trong chỉnh lý dòng chảy quan trắc theo phương pháp phân tích điều hòa. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 236, 28-35

Tài liệu tham khảo