Tác giả

Đơn vị công tác

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Ninh. Về các quan trắc và thông tin Khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ phòng chống úng (hạn). Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 237, 5-7

Tài liệu tham khảo