Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện  KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đoàn Cự Hải, Vị Vị. Phân phối dòng chảy các sông vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 237, 10-15

Tài liệu tham khảo