Tác giả

Đơn vị công tác

1Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

2Viện Môi trường và Tài nguyên - ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

4Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán

Tóm tắt

Nghiên cứu tích hợp mô hình SWAT và HEC-RAS nhằm mô phỏng, phân tích xu thế ngập lụt và xâm nhập mặn cho thành phố Hồ Chí Minh theo kịch bản cơ sở (1980-2006) và kịch bản biến đổi khí hậu RCP 4.5 (2016-2035). Kết quả hiệu chỉnh, kiểm định mô hình SWAT về lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đồng Nai tại ba trạm Phước Hòa, Tà Lài và Tà Pao và mô hình HECRAS về mực nước, độ mặn tại hai trạm Phú An và Nhà Bè ở mức chấp nhận. Tương tự, đối với với mức chấp nhận. Từ bộ mô hình SWAT, HEC-RAS, kết hợp với phân tích xu hướng bằng kiểm định phi tham số Mann-Kendall và độ dốc Theil-Sen, đã cho thấy trong giai đoạn 1980-2006, ngập lụt, xâm nhập mặn chủ yếu có xu hướng không rõ rệt hoặc ít rõ rệt. Tuy nhiên, sang kịch bản BĐKH RCP 4.5 2016-2035, cả hai hiện tượng này có tỉ lệ xu hướng rõ rệt hoặc rất rõ rệt gia tăng tại các khu vực ven sông, kênh rạch tại thành phố. Đặc biệt, huyện Cần Giờ là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Với những phát hiện này, có thể cung cấp thông tin hữu ích cho công tác quản lý, quy hoạch sử dụng đất, thủy lợi, cấp nước trên địa bàn TPHCM trong bối cảnh BĐKH ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường. 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Vũ Thùy Linh, Nguyễn Duy Liêm, Hồ Minh Dũng, Nguyễn Kim Lợi (2019), Nghiên cứu ứng dụng mô hình hóa đánh giá xu thế của ngập lụt và xâm nhập mặn trong bối cảnh biến đổi khí hậu: nghiên cứu thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, EME2, 98-110.

Tài liệu tham khảo

1. Abbaspour, K.C., (2015), SWAT-CUP: SWAT Calibration and Uncertainty Programs - A user manual. Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, pp. 100.

2. ADB (Asian Development Bank) (2010), Ho Chi Minh City-adaptation to climate change. In: Summary Report, Mandaluyong City.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam. NXB. Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

4. FAO (2003), The digital soil map of the world, version 3.6.

5. Gravert, A., (2011), Urban adaptation planning framework: linking climate change action with planning for sustainable urban development in Ho Chi Minh City. Pacific News, 35,18-22.

6. IPCC (2013), Climate Change 2013: The Physical Science Basis Working Group I. Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

7. Katzschner, A., Waibel, M., Schwede, D., Katzschner, L., Schmidt, M., Storch, H., Eds., (2016), Sustainable Ho Chi Minh City: Climate Policies for Emerging Mega Cities. Heidelberg, Germany: Springer.

8. Moriasi, D.N., Arnold, J.G., Van Liew, M.W., Bingner, R.L., Harmel, R.D., Veith, T.L., (2007), Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. American Society of Agricultural and Biological Engineers, 50 (3), 885-900.

9. Downes, N. và các cộng sự (2010), Urban sustainability in times of changing climate: the Case of Ho chi Minh city, Vietnam, 46th ISOCARP Congress 2010.

10. Nguyen Duy Liem và Nguyen Kim Loi (2012), Assessing Water discharge in Be River Basin, Vietnam using GIS and SWAT model, International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2012, Ho Chi Minh city, Viet Nam, 414- 420.

11. Nguyễn Kỳ Phùng và Lê Văn Tâm (2011), Nghiên cứu và đánh giá mô hình đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các yếu tố tự nhiên, con người, kinh tế -xã hội Tp.HCM.

12. Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Duy Liêm và Nguyễn Kim Lợi (2013), Ứng dụng gis và mô hình swat mô phỏng lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Srepok, Việt Nam, Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013, chủ biên, Hà Nội, Việt Nam.

13. Rujner, H., Goedecke, M., (2016), Urban water management: spatial assessment of the urban water balance. In: Katzschner A., Waibel M., Schwede D., Katzschner L., Schmidt M., and Storch H., (eds) Sustainable Ho Chi Minh City: Climate Policies for Emerging Mega Cities. Heidelberg, Germany: Springer.