Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Văn Ánh. Đặc diểm trận lũ rất lớn trên sông Thái Bình trong tháng VII năm 1980. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 238. 11-14

Tài liệu tham khảo