Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục Dự báo KTTV

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Bắc Huỳnh, Trần Bích Liên, Đoàn Quyết Trung. Áp dụng mô hình Ssarr vào lập những quan hệ kinh nghiệm dự báo lũ sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 238, 15-23

Tài liệu tham khảo