Tác giả

Đơn vị công tác

1Cục KTĐTCB

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Thị Huỳnh Anh. Mối liên hệ giữa các đơn vị đo áp suất. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 238, 40-43

Tài liệu tham khảo