Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài KTTV Bỉnh Trị Thiên

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Giáo. Thử đánh giá mức bảo đảm nước cho cây trồng ở Bình Trị Thiên. Tạp chí Khí tượng thủy văn 1980, 239, 30-36

Tài liệu tham khảo