Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Vật lý, Viện HLKH & CN VN

2Viện Địa lý, Viện HLKH & CN VN

Tóm tắt

Việc nâng công suất Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam từ 420.000 tấn/năm lên 1.100.000 tấn/năm kéo theo việc gia tăng lưu lượng xả nước thải từ 16.000m3/ngày đêm lên 33.400m3/ngày đêm, đồng nghĩa với việc tăng hàm lượng các chất thải đổ vào sông Hậu. Nghiên cứu này trình bày kết quả áp dụng bộ mô hình MIKE mô phỏng 04 kịch bản lan truyền BOD5, COD và TSS là các thành phần đặc trưng trong nước thải của ngành tái chế giấy làm cơ sở để dự báo biến động chất lượng nước sông Hậu.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngô Trà Mai, Phan Thị Thanh Hằng (2019), Dự báo biến động chất lượng nước sông Hậu do quá trình nâng công suất nhà máy giấy Lee and Man Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, EME2, 130-138.

Tài liệu tham khảo

1. Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam (2019), Báo cáo ĐTM Dự án Nâng công suất Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam từ 420.000 lên 1.100.000 tấn/năm.

2. Viện KH Khí tượng Thủy văn & Môi trường (2013), Đề tài mã số BĐKH.08, Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long.

3. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn (2016), Nghiên cứu mô phỏng thủy văn, thủy lực vùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32 (3S), 256-263.